Propozycje tematów projektów
 
•           „Od Archimedesa do Paskala”,

•           „Fizyka wokół nas”,

•           „Jak wyznaczyć ciepło właściwe wody?”,

•           „Konkurs – Jak zrzucić jajko aby go nie rozbić?”,

•           „Jak powstaje burza?”,

•           „Jak powstaje tęcza?”,

•           „Jak działa ksero?”,

•           „Ruch wokół nas”– „Spadochroniarz”, „Rowerzysta”,

•           „Rakieta na wodę”,

•           „Dlaczego samoloty latają?”


•           „Wyruszamy w Kosmos”
 
 
 

 

Metoda projektów
Uczenie się metodą projektów nie jest nową techniką edukacyjną. Już na początku XVI wieku z metody tej korzystali studenci architektury i inżynierii we Włoszech . Jednak dopiero w XXI wieku, metoda projektów stanęła w centrum globalnego przejścia edukacji, od tradycyjnych form skoncentrowanych na przekazie nauczyciela do uczenia się skupionego na rozwoju własnym ucznia.

Czym jest projekt? Według Kilpatricka projekt to tyle, co „zamierzone działanie, wykonane  z całego serca w środowisku społecznym”. Rozwijając nieco tę renesansową definicję projektu, twórca tej metody postulował, aby „uczniów nie tuczyć wiadomościami, niczym hodowlanych gęsi, lecz powinni oni samodzielnie zdobywać wiadomości i umiejętności w konkretnych sytuacjach społecznych, mających bezpośredni związek z codziennym życiem” . Uczniów nie należy też zmuszać do jakichkolwiek niechcianych zadań, lecz tworzyć im warunki do działań, które sprzyjają rozwojowi samodzielności, wytrwałości, wyobraźni, umiejętności współpracy, utrwalaniu i rozwijaniu demokracji. Dokładną współczesną definicję metody projektów dla potrzeb gimnazjum podał w poradniku dla szkolnych opiekunów projektów Jacek Strzemieczny, który podkreśla, jak ważne w projekcie jest rozwiązywanie konkretnego problemu: „Grupowa praca nad projektem i wymóg publicznej prezentacji jego efektów dają uczniom szansę rozwinięcia umiejętności pracy zadaniowej, w tym planowania, współpracy, a także komunikacji, prezentacji i samooceny. Tym, co wyróżnia tak zdefiniowane działanie na tle projektów, które często prowadzone są w polskich szkołach, jest jego cel. Nie jest nim samo działanie uczniowskie, lecz „rozwiązanie konkretnego problemu”. Najlepiej, jeśli postawione przed uczniami zadanie będzie budzić ich zainteresowanie, a zgłębienie go stanie się wyzwaniem. Rozwiązując problem, uczniowie samodzielnie zdobędą nową wiedzę i umiejętności; będą szukać informacji, analizować je i opracowywać, podejmować adekwatne działania, a na koniec – publicznie przedstawiać efekty swojej pracy” . Podobnie ukazuje metodę projektów słownik pedagogiczny: „…Metoda projektów polega na przedsiębraniu przez grupy uczniowskie opracowania, zaplanowania i zaprojektowania,
a następnie realizacji wykonania projektu. (...) Jej zalety polegają na organizowaniu samodzielnej pracy uczniów w obmyślaniu projektu i jego realizacji, przygotowaniu przez to i rozwinięciu umiejętności samodzielnej pracy, a jednocześnie zespołowości. (…) Jest to jednak nie tyle metoda, ile strategia, przedstawiająca ogromne walory nie tylko w zakresie rozwoju umiejętności umysłowych i praktycznych uczniów, ale także ich socjalizacji. Wywołuje wzmożoną aktywność uczniów, a szkoła staje się dla nich w pełni atrakcyjna jako miejsce wyzwalania sił twórczych” . Spośród literatury dotyczącej metody projektów duży wpływ na kierunek realizowania projektów edukacyjnych przez uczniów biorących udział w badaniach miało podejście Johna A. Stevensona : „Celem podstawowym podejmowanych działań w metodzie projektów jest zmiana postawy, a nie gromadzenie wiedzy”.

Metoda projektów i umiejętności uczniów XXI wieku

Myślenie krytyczne. Uczenie się metodą projektów nie koncentruje się tylko na faktach. W tej metodzie ważne jest rozwiązywanie problemów i uczenie się poprzez działanie. Badania wykazały, że dobrze zaprojektowane uczenie się metodą projektów prowadzi do głębszego zrozumienia zagadnień i przyczynia się do tego, iż uczniowie myślą jak eksperci na polu studiowanej dziedziny .
Kreatywność. Podczas uczenia się metodą projektów uczniowie często rozwiązują rzeczywiste problemy, które nie mają tylko jednego właściwego rozwiązania. Uczniowie wykazują się kreatywnością i przedstawianiem nowych idei wykorzystując wiedzę i umiejętności z wielu dziedzin wykonując w ten sposób innowacyjne rozwiązania realnych potrzeb.
Praca w grupie. Typowy projekt edukacyjny wymaga pracy w grupie. Dobrze zorganizowana praca pomaga uczniom stać się efektywnymi współpracownikami i liderami, rozwijającymi w sobie umiejętności słuchania, zadawania pytań oraz dążeniem do kompromisu przy osiągnięciu wspólnego celu. Dodatkowo uczniowie dzielący się własnymi ideami rozwijają w sobie głębsze rozumienie wiedzy i stają się członkami „wspólnoty praktyków” , .
Rozumienie międzykulturowe. W niektórych projektach biorą udział uczniowie z różnych krajów, jak było to realizowane podczas wymiany międzynarodowej Comeniusa z uczniami z Turcji, Niemiec, Rumunii i Holandii. W tej wymianie uczniowie zrozumieli różnice kulturowe między sobą budując wzajemny szacunek dla innych.
Komunikacja. Podczas uczenia się metodą projektów uczniowie wykonują wspólne produkty, które wymagają podczas tworzenia wzajemnego uczenia się od siebie oraz wymiany myśli i idei. Często prezentacje produktów odbywają się na forum społeczności szkolnej czy lokalnej. Podczas tego procesu uczniowie uczą się ważnych umiejętności jak przygotować prezentację, aby zaciekawić odbiorców i jak wytworzyć produkt o najlepszej jakości.
Technologia. Podczas wykonywania projektów wymagających użycia TIK (Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej) uczniowie uczą się jak z nich korzystać. Przykładem może być wykorzystanie podczas projektów narzędzi google dysk, które uczniowie zaproponowali prowadzącemu badania i nauczyli jak z nich korzystać. Technologia również wspomaga dogłębne uczenie się uczniów pomagając im w dostępie do realnych danych, do uczenia się na odległość, do prezentacji i analizy danych oraz do wytworzenia multimedialnych prezentacji ich pracy .
Ukierunkowanie na własny rozwój. Uczenie się metodą projektów daje uczniom większą kontrolę nad własnym uczeniem się. W dobrze ukierunkowanym projekcie nauczyciele są tylko przewodnikami dla ukierunkowanych na własny rozwój uczniów. Uczniowie formułują własne problemy i cele, planują kolejne kroki działań, szukają potrzebnych źródeł informacji i projektują ich własny produkt. Badania wykazują iż uczniowie uczą się lepiej, gdy są odpowiedzialni za swoją pracę podczas uczenia się .

Zalety metody projektów:
•    integruje uczestników, rozwija samodzielność, samorządność i umiejętność współpracy i życia w grupie rówieśniczej,
•    słabsi uczniowie uczą się od zdolniejszych,
•    uczniowie są odpowiedzialni za siebie i innych,
•    stymuluje rozwój poznawczy, emocjonalny i motoryczny,
•    uwzględnia indywidualne potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia,
•    rozwija myślenie twórcze,
•    uczniowie mają możliwość wykorzystania wiedzy z innych przedmiotów, a także wiedzy i umiejętności pozaszkolnych,
•    uczniowie mają możliwość wdrażania własnych pomysłów dotyczących realizacji projektu,
•    metoda wzmacnia motywację poznawczą,
•    integruje wiedzę szkolną i pozaszkolną,
•    łączy w spójne całości treści rozbite w szkole na różne przedmioty nauczania,
•    uczniowie wykonując projekty łatwiej przyswajają wiedzę,
•    realizacja projektów w grupach sprzyja powstawaniu korzystnej atmosfery, spontanicznym rozmowom oraz wymianie własnych doświadczeń i dzieleniu się dobrem wspólnym,
•    nauczyciel lepiej poznaje uczniów, ich predyspozycje, zamiłowania, zdolności i talenty.

Wady metody projektów:
•    ta metoda pracy nie angażuje wszystkich uczniów,
•    wielu uczniów pracujących w grupach nie wykonuje powierzonych im zadań, a wykonują je koledzy z grupy,
•    trudno sprawdzić, którzy uczniowie realnie rozwiązywali sami konkretny problem,
•    niektóre zagadnienia są na tyle skomplikowane, że wiedza z nimi związana jest zbyt trudna dla uczniów,
•    uczniowie często mają trudności z dotarciem do podstawowych materiałów,
•    uczniowie szczególnie nie lubiący jakiegoś zagadnienia nie potrafią tej niechęci przełamać w trakcie zajęć,
•    ta metoda pracy może nie zapewniać spójnej i kompletnej wiedzy, co może być szczególnie niekorzystne, gdy jakiś temat uważamy za bardzo ważny itp.,
•    w wypadku projektów indywidualnych, przy jednej godzinie tygodniowo fizyki, istnieje niebezpieczeństwo, że nie wystarczy czasu na wszystkie prezentacje,
•    problemy z oceną wkładu pracy uczniów – trudno oszacować wkład pracy w wykonanie projektu,
•    projekty wymagają czasu i są pracochłonne,
•    w licznych zespołach pojawiają się trudności z dyscypliną i monitorowaniem pracy uczniów,
•    tendencja lepszych uczniów do dominacji i niedopuszczaniu do głosu słabszych,
•    brak zaangażowaniu słabszych uczniów - wykorzystywanie kolegów,
•    problemy na poziomie organizacji pracy, podziału i przydziału zadań,
•    zespół może się stać terenem niezdrowej rywalizacji między poszczególnymi uczniami, co może ograniczyć, a nawet uniemożliwić realizację celu projektu,
•    wymaga od nauczyciela większych nakładów czasowych.

Opracował: Rafał Jakubowski

 

Project-based learning

From Wikipedia, the free encyclopedia


Not to be confused with Problem-based learning.
Unbalanced scales.svg
The neutrality of this article is disputed. Relevant discussion may be found on the talk page. Please do not remove this message until conditions to do so are met. (May 2014) (Learn how and when to remove this template message)

Project-based learning (PBL) is a student-centered pedagogy that involves a dynamic classroom approach in which students acquire a deeper knowledge through active exploration of real-world challenges and problems.[1] Students learn about a subject by working for an extended period of time to investigate and respond to a complex question, challenge, or problem.[2] It is a style of active learning and inquiry-based learning. PBL contrasts with paper-based, rote memorization, or teacher-led instruction that simply presents established facts or portrays a smooth path to knowledge by instead posing questions, problems or scenarios.

Thomas Markham (2011) describes project-based learning (PBL) thus: "PBL integrates knowing and doing. Students learn knowledge and elements of the core curriculum, but also apply what they know to solve authentic problems and produce results that matter. PBL students take advantage of digital tools to produce high quality, collaborative products. PBL refocuses education on the student, not the curriculum--a shift mandated by the global world, which rewards intangible assets such as drive, passion, creativity, empathy, and resiliency. These cannot be taught out of a textbook, but must be activated through experience." [3] James G. Greeno (2006) has associated project-based learning with the "situated learning" perspective[4] and with the constructivist theories of Jean Piaget. Blumenfeld et al. elaborate on the processes of PBL: "Project-based learning is a comprehensive perspective focused on teaching by engaging students in investigation. Within this framework, students pursue solutions to nontrivial problems by asking and refining questions, debating ideas, making predictions, designing plans and/or experiments, collecting and analyzing data, drawing conclusions, communicating their ideas and findings to others, asking new questions, and creating artifacts."[5](Blumenfeld, et al., 1991) The basis of PBL lies in the authenticity or real-life application of the research. Students working as a team are given a "driving question" to respond to or answer, then directed to create an artifact (or artifacts) to present their gained knowledge. Artifacts may include a variety of media such as writings, art, drawings, three-dimensional representations, videos, photography, or technology-based presentations.

Proponents of project-based learning cite numerous benefits to the implementation of its strategies in the classroom - including a greater depth of understanding of concepts, broader knowledge base, improved communication and interpersonal/social skills, enhanced leadership skills, increased creativity, and improved writing skills. Another definition of project-based learning includes a type of instruction, where students work together to solve real-world problems in their schools and communities. Successful problem-solving often requires students to draw on lessons from several disciplines and apply them in a very practical way. The promise of seeing a very real impact becomes the motivation for learning.[6]

John Dewey initially promoted the idea of "learning by doing". In My Pedagogical Creed (1897) Dewey enumerated his beliefs regarding education: "The teacher is not in the school to impose certain ideas or to form certain habits in the child, but is there as a member of the community to select the influences which shall affect the child and to assist him in properly responding to these.......I believe, therefore, in the so-called expressive or constructive activities as the centre of correlation." [7](Dewey, 1897) Educational research has advanced this idea of teaching and learning into a methodology known as "project-based learning". Blumenfeld & Krajcik (2006)[8] cite studies by Marx et al., 2004, Rivet & Krajcki, 2004 and William & Linn, 2003 state that "research has demonstrated that students in project-based learning classrooms get higher scores than students in traditional classroom".
John Dewey in 1902

In Peer Evaluation in Blended Team Project-Based Learning: What Do Students Find Important?, Hye-Jung & Cheolil (2012) describe "social loafing" as a negative aspect of collaborative learning. Social loafing may include insufficient performances by some team members as well as a lowering of expected standards of performance by the group as a whole to maintain congeniality amongst members. These authors said that because teachers tend to grade the finished product only, the social dynamics of the assignment may escape the teacher's notice.[9]

Contents

1 Structure
2 Elements
3 Examples
4 Roles
5 Outcomes
6 Overcoming Obstacles and Criticisms
7 Criticism
8 See also
9 Notes
10 References
11 External links

Structure

Project-based learning emphasizes learning activities that are long-term, interdisciplinary and student-centered. Unlike traditional, teacher-led classroom activities, students often must organize their own work and manage their own time in a project-based class. Project-based instruction differs from traditional inquiry by its emphasis on students' collaborative or individual artifact construction to represent what is being learned.

Project-based learning also gives students the opportunity to explore problems and challenges that have real-world applications, increasing the possibility of long-term retention of skills and concepts.[10]
Elements

The core idea of project-based learning is that real-world problems capture students' interest and provoke serious thinking as the students acquire and apply new knowledge in a problem-solving context. The teacher plays the role of facilitator, working with students to frame worthwhile questions, structuring meaningful tasks, coaching both knowledge development and social skills, and carefully assessing what students have learned from the experience. Typical projects present a problem to solve (What is the best way to reduce the pollution in the schoolyard pond?) or a phenomenon to investigate (What causes rain?).

Comprehensive Project-based Learning:

is organized around an open-ended driving question or challenge.
creates a need to know essential content and skills.
requires inquiry to learn and/or create something new.
requires critical thinking, problem solving, collaboration, and various forms of communication, often known as "21st Century Skills."[11]
allows some degree of student voice and choice.
incorporates feedback and revision.
results in a publicly presented product or performance.[12]

Examples

Although projects are the primary vehicle for instruction in project-based learning, there are no commonly shared criteria for what constitutes an acceptable project. Projects vary greatly in the depth of the questions explored, the clarity of the learning goals, the content and structure of the activity, and guidance from the teacher. The role of projects in the overall curriculum is also open to interpretation. Projects can guide the entire curriculum (more common in charter or other alternative schools) or simply consist of a few hands-on activities. They might be multidisciplinary (more likely in elementary schools) or single-subject (commonly science and math). Some projects involve the whole class, while others are done in small groups or individually.

When PBL is used with 21st century tools/skills, students are expected to use technology in meaningful ways to help them investigate, collaborate, analyze, synthesize and present their learning. The term IPBL has also been used to reflect a pedagogy where an emphasis on technology and/or an interdisciplinary approach has been included.

An example of applied PBL is Muscatine High School, located in Muscatine, Iowa. The school started the G2 (Global Generation Exponential Learning) which consists of middle and high school “Schools within Schools” that deliver the four core subject areas. At the high school level, activities may include making water purification systems, investigating service learning, or creating new bus routes. At the middle school level, activities may include researching trash statistics, documenting local history through interviews, or writing essays about a community scavenger hunt. Classes are designed to help diverse students become college and career ready after high school.

The Bill and Melinda Gates Foundation has provided funding to start holistic PBL schools across the United States. These organizations include:

Big Picture Schools [1]
EdVisions Schools
Envision Schools
New Tech Network [2]
North Bay Academy of Communication and Design
Raisbeck Aviation High School[13]

Another example is Manor New Technology High School, a public high school that since opening in 2007 is a 100 percent project-based instruction school. Students average 60 projects a year across subjects. It is reported that 98 percent of seniors graduate, 100 percent of the graduates are accepted to college, and fifty-six percent of them have been the first in their family to attend college.[14]

The European Union has also providing funding for project-based learning projects within the Lifelong Learning Programme 2007–2013. For example, PopuLLar - Music and language learning, Moving toys in the classroom and ARTinED - A new approach to education using the arts.

According to Terry Heick on his blog, Teach Thought, there are three types of project-based learning. The first is Challenge-Based Learning/Problem-Based Learning, the second is Place-Based Education, and the third is Activity-Based learning. Challenge-Based Learning is “an engaging multidisciplinary approach to teaching and learning that encourages students to leverage the technology they use in their daily lives to solve real-world problems through efforts in their homes, schools and communities.” Place-based Education “immerses students in local heritage, cultures, landscapes, opportunities and experiences; uses these as a foundation for the study of language arts, mathematics, social studies, science and other subjects across the curriculum, and emphasizes learning through participation in service projects for the local school and/or community.” Activity-Based Learning takes a kind of constructivist approach, the idea being students constructing their own meaning through hands-on activities, often with manipulatives and opportunities to. As a private school provider Nobel Education Network combines PBL with the International Baccalaureate as a central pillar of their strategy.
Roles

PBL relies on learning groups. Student groups determine their projects, in so doing, they engage student voice by encouraging students to take full responsibility for their learning. This is what makes PBL constructivist. Students work together to accomplish specific goals.

When students use technology as a tool to communicate with others, they take on an active role vs. a passive role of transmitting the information by a teacher, a book, or broadcast. The student is constantly making choices on how to obtain, display, or manipulate information. Technology makes it possible for students to think actively about the choices they make and execute. Every student has the opportunity to get involved either individually or as a group.

Instructor role in Project Based Learning is that of a facilitator. They do not relinquish control of the classroom or student learning but rather develop an atmosphere of shared responsibility. The Instructor must structure the proposed question/issue so as to direct the student's learning toward content-based materials. The instructor must regulate student success with intermittent, transitional goals to ensure student projects remain focused and students have a deep understanding of the concepts being investigated. The students are held accountable to these goals through ongoing feedback and assessments. The ongoing assessment and feedback are essential to ensure the student stays within the scope of the driving question and the core standards the project is trying to unpack. According to Andrew Miller of the Buck Institute of Education, formative assessments are used “in order to be transparent to parents and students, you need to be able to track and monitor ongoing formative assessments, that show work toward that standard.”[15] The instructor uses these assessments to guide the inquiry process and ensure the students have learned the required content. Once the project is finished, the instructor evaluates the finished product and learning that it demonstrates

Student role is to ask questions, build knowledge, and determine a real-world solution to the issue/question presented. Students must collaborate expanding their active listening skills and requiring them to engage in intelligent focused communication. Therefore, allowing them to think rationally on how to solve problems. PBL forces students to take ownership of their success.
Outcomes

More important than learning science, students need to learn to work in a community, thereby taking on social responsibilities. The most significant contributions of PBL have been in schools languishing in poverty stricken areas; when students take responsibility, or ownership, for their learning, their self-esteem soars. It also helps to create better work habits and attitudes toward learning. In standardized tests, languishing schools have been able to raise their testing grades a full level by implementing PBL.[citation needed] Although students do work in groups, they also become more independent because they are receiving little instruction from the teacher. With Project-Based Learning students also learn skills that are essential in higher education. The students learn more than just finding answers, PBL allows them to expand their minds and think beyond what they normally would. Students have to find answers to questions and combine them using critically thinking skills to come up with answers.

PBL is significant to the study of (mis-)conceptions; local concepts and childhood intuitions that are hard to replace with conventional classroom lessons. In PBL, project science is the community culture; the student groups themselves resolve their understandings of phenomena with their own knowledge building. Technology allows them to search in more useful ways, along with getting more rapid results.

Opponents of Project Based Learning warn against negative outcomes primarily in projects that become unfocused and tangential arguing that underdeveloped lessons can result in the wasting of precious class time. No one teaching method has been proven more effective than another. Opponents suggest that narratives and presentation of anecdotal evidence included in lecture-style instruction can convey the same knowledge in less class time. Given that disadvantaged students generally have fewer opportunities to learn academic content outside of school, wasted class time due to an unfocused lesson presents a particular problem. Instructors can be deluded into thinking that as long as a student is engaged and doing, they are learning. Ultimately it is cognitive activity that determines the success of a lesson. If the project does not remain on task and content driven the student will not be successful in learning the material. The lesson will be ineffective. A source of difficulty for teachers includes, "Keeping these complex projects on track while attending to students' individual learning needs requires artful teaching, as well as industrial-strength project management."[16] Like any approach, Project Based Learning is only beneficial when applied successfully.

Problem-based learning is a similar pedagogic approach, however, problem-based approaches structure students' activities more by asking them to solve specific (open-ended) problems rather than relying on students to come up with their own problems in the course of completing a project.

A meta-analysis conducted by Purdue University found that when implemented well, PBL can increase long-term retention of material and replicable skill, as well as improve teachers' and students' attitudes towards learning.[17]
Overcoming Obstacles and Criticisms

A frequent criticism of PBL is that when students work in groups some will "slack off" or sit back and let the others do all the work. Anne Shaw recommends that teachers always build into the structure of the PBL curriculum an organizational strategy known as Jigsaw and Expert Groups. This structure forces students to be self-directed, independent and to work interdependently.

This means that the class is assigned (preferably randomly, by lottery) to Expert Groups. Each of the Expert Groups is then assigned to deeply study one particular facet of the overall project. For example, a class studying about environmental issues in their community may be divided into the following Expert Groups:

1. Air

2. Land

3. Water

4. Human impact on the environment

Each Expert Group is tasked with studying the materials for their group, taking notes, then preparing to teach what they learned to the rest of the students in the class. To do so, the class will "jigsaw", thus creating Jigsaw Groups. The Jigsaw Groups in the above example would each be composed of one representative from each of the Expert Groups, so each Jigsaw Group would include:

1. One expert on Air

2. One expert on Land

3. One expert on Water

4. One expert on "Human impact on the environment"

Each of these experts would then take turns teaching the others in the group. Total interdependence is assured. No one can "slack off" because each student is the only person in the group with that "piece" of the information. Another benefit is that the students must have learned the concepts, skills and information well enough to be able to teach it and must be able to assess (not grade) their own learning and the learning of their peers. This forces a much deeper learning experience.

Anne Shaw recommends that when students are teaching each other they also participate collaboratively in creating a concept map as they teach each other. This adds a significant dimension to the thinking and the learning. The students may build upon this map each time they Jigsaw. If a project is scheduled to last over the time period of six weeks the students may meet in their Expert Groups twice a week, and then Jigsaw twice a week, building upon their learning and exploration of the topics over time.

Once all the experts have taught each other, the Jigsaw Group then designs and creates a product to demonstrate what they now know about all four aspects of the PBL unit - air, land, water, man's impact. Performance-based products may include a wide range of possibilities such as dioramas, skits, plays, debates, student-produced documentaries, web sites, Glogsters, VoiceThreads, games (digital or not), presentations to members of the community (such as the City Council or a community organization), student-produced radio or television program, a student-organized conference, a fair, a film festival.

Students are assessed in two ways:

1. Individual assessments for each student - may include research notes, teaching prep notes and teacher observation. Other assessments may include those assigned by the teacher, for example, each student in the class must write an individual research paper for a topic of their choice from within the theme of the overall PBL.

2. Group assessments - each Jigsaw group creates and presents their product, preferably to an audience other than the teacher or their class.[18]
Criticism

One concern is that PBL may be inappropriate in mathematics, the reason being that mathematics is primarily skill-based at the elementary level. Transforming the curriculum into an over-reaching project or series of projects does not allow for necessary practice of particular mathematical skills. For instance, factoring quadratic expressions in elementary algebra requires extensive repetition.

On the other hand, a teacher could integrate a PBL approach into the standard curriculum, helping the students see some broader contexts where abstract quadratic equations may apply. For example, Newton's law implies that tossed objects follow a parabolic path, and the roots of the corresponding equation correspond to the starting and ending locations of the object.

Another criticism of PBL is that measures that are stated as reasons for its success are not measurable using standard measurement tools, and rely on subjective rubrics for assessing results.

In PBL there is also a certain tendency for the creation of the final product of the project to become the driving force in classroom activities. When this happens, the project can lose its content focus and be ineffective in helping students learn certain concepts and skills. For example, academic projects that culminate in an artistic display or exhibit may place more emphasis on the artistic processes involved in creating the display than on the academic content that the project is meant to help students learn.
See also

Da Vinci Schools
Dos Pueblos Engineering Academy
Energetic Learning Campus (North Peace Secondary School)
Design-based learning
Experiential education
Fremdsprachen und Hochschule (German academic journal)
Hyper Island
Inquiry-based learning
John Dewey Academy of Learning
Metoda projektów (pol.)
Minnesota State University, Mankato Masters Degree in Experiential Education
New Technology High School
North Bay Academy of Communication and Design
Northwoods Community Secondary School
Problem-based learning
Projekt socjalny (pol.)
Reggio Emilia approach
Student voice
Sudbury school - K-12 school model where students have complete responsibility for their own education, and the school is run by direct democracy in which students and staff are equals
TAGOS Leadership Academy
Teaching for social justice
Valley New School

Notes

Project-Based Learning, Edutopia, March 14, 2016. Retrieved 2016-03-15
What is PBL? Buck Institute for Education. Retrieved 2016-03-15
Markham, T. (2011). Project Based Learning. Teacher Librarian, 39(2), 38-42.
Greeno, J. G. (2006). Learning in activity. In R. K. Sawyer (Ed.), The Cambridge handbook of the learning sciences (pp. 79-96). New York: Cambridge University Press.
Blumenfeld et al 1991, EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 26(3&4) 369-398 "Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning." Phyllis C. Blumenfeld, Elliot Soloway, Ronald W. Marx, Joseph S. Krajcik, Mark Guzdial, and Annemarie Palincsar.
"Education World".
John Dewey, Education and Experience, 1938/1997. New York. Touchstone.
Sawyer, R. K. (2006) The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New York: Cambridge University Press.
Hye-Jung Lee1, h., & Cheolil Lim1, c. (2012). Peer Evaluation in Blended Team Project-Based Learning: What Do Students Find Important?. Journal Of Educational Technology & Society, 15(4), 214-224.
Crane, Beverley (2009). Using Web 2.0 Tools in the K-12 Classroom. New York: Neal-Schuman Publishers. p. 7. ISBN 978-1-55570-653-1.
http://www.bie.org/about/21st_century_skills
http://www.ascd.org/publications/educational_leadership/sept10/vol68/num01/Seven_Essentials_for_Project-Based_Learning.aspx
Aviation High students land in their new school, Seattle Times, October 16, 2013. Retrieved 2013-10-29
Makes Project-Based Learning a Success?. Retrieved 2013-10-29
Miller, Andrew. "Edutopia". © 2013 The George Lucas Educational Foundation. Retrieved 22 October 2013.
http://www.edutopia.org/blog/projects-partnerships-pbl-suzie-boss
https://docs.lib.purdue.edu/ijpbl/vol3/iss1/4/

21st Century Schools. Retrieved 2016-03-15

References

John Dewey, Education and Experience, 1938/1997. New York. Touchstone.
Hye-Jung Lee1, h., & Cheolil Lim1, c. (2012). Peer Evaluation in Blended Team Project-Based Learning: What Do Students Find Important?. Journal Of Educational Technology & Society, 15(4), 214-224.
Markham, T. (2011). Project Based Learning. Teacher Librarian, 39(2), 38-42.
Blumenfeld et al. 1991, EDUCATIONAL PSYCHOLOGIST, 26(3&4) 369-398 "Motivating Project-Based Learning: Sustaining the Doing, Supporting the Learning." Phyllis C. Blumenfeld, Elliot Soloway, Ronald W. Marx, Joseph S. Krajcik, Mark Guzdial, and Annemarie Palincsar.
Sawyer, R. K. (2006), The Cambridge Handbook of the Learning Sciences. New York: Cambridge University Press.
Buck Institute for Education (2009). PBL Starter Kit: To-the-Point Advice, Tools and Tips for Your First Project. Introduction chapter free to download at: http://www.bie.org/tools/toolkit/starter
Buck Institute for Education (2003). Project Based Learning Handbook: A Guide to Standards-Focused Project Based Learning for Middle and High School Teachers. Introduction chapter free to download at: http://www.bie.org/tools/handbook
Barron, B. (1998). Doing with understanding: Lessons from research on problem- and project-based learning. Journal of the Learning Sciences. 7 (3&4), 271-311.
Blumenfeld, P.C. et al. (1991). Motivating project-based learning: sustaining the doing, supporting the learning. Educational Psychologist, 26, 369-398.
Boss, S., & Krauss, J. (2007). Reinventing project-based learning: Your field guide to real-world projects in the digital age. Eugene, OR: International Society for Technology in Education.
Falk, B. (2008). Teaching the way children learn. New York: Teachers College Press.
Katz, L. and Chard, S.C.. (2000) Engaging Children's Minds: The Project Approach (2d Edition), Greenwood Publishing Group, Inc.
Keller, B. (2007, September 19). No Easy Project. Education Week, 27(4), 21-23. Retrieved March 25, 2008, from Academic Search Premier database.
Knoll, M. (1997). The project method: its origin and international development. Journal of Industrial Teacher Education 34 (3), 59-80.
Shapiro, B. L. (1994). What Children Bring to Light: A Constructivist Perspective on Children's Learning in Science; New York. Teachers College Press.
Helm, J. H., Katz, L. (2001). Young investigators: The project approach in the early years. New York: Teachers College Press.
Mitchell, S., Foulger, T. S., & Wetzel, K., Rathkey, C. (February, 2009). The negotiated project approach: Project-based learning without leaving the standards behind. Early Childhood Education Journal, 36(4), 339-346.
Polman, J. L. (2000). Designing project-based science: Connecting learners through guided inquiry. New York: Teachers College Press.
Reeves, Diane Lindsey STICKY LEARNING. Raleigh, North Carolina: Bright Futures Press, 2009. [3].
Foulger, T.S. & Jimenez-Silva, M. (2007). Enhancing the writing development of English learners: Teacher perceptions of common technology in project-based learning. Journal of Research on Childhood Education, 22(2), 109-124.
Shaw, Anne. 21st Century Schools.
Wetzel, K., Mitchell-Kay, S., & Foulger, T. S., Rathkey, C. (June, 2009). Using technology to support learning in a first grade animal and habitat project. International Journal of Technology in Teaching and Learning.
Heick, Terry. (2013). 3 Types of Project-Based Learning Symbolize Its Evolution. Available at http://www.teachthought.com/learning/5-types-of-project-based-learning-symbolize-its-evolution/

 

External links