Powtórzenie z elektryczności klasa VIII - pytania do gry serii PREDICT

https://app.learnup.ai/invite/111bLC2/ 

GRYWALIZACJA Z PRĄDU ELEKTRYCZNEGO

Co to jest prąd elektryczny?
Co to jest napięcie elektryczne?
Jakie urządzenie elektryczne może gromadzić ładunki?
Jednym z warunków przeplywu prądu elektrycznego jest
Co to jest natężenie prądu?
Przez czynny obwód elektryczny
Ogniwo galwaniczne to np.
Ogniwo galwaniczne w obwodzie to np.
Katoda jest elektrodą, z której prąd?
Anoda jest elektrodą, do której prąd?
Napisz prawo Ohma
Prawo Ohma dotyczy
Jakie ciecze przewodzą prad elektryczny?
Co to jest jon?
Napięcie mierzymy w 
Natężenie mierzymy w 
Opór elektryczny to
Co to jest praca prądu elektrycznego?
Moc prądu elektrycznego to
W jakich jednostkach mierzymy energię prądu elektrycznego
Opór elektryczny mierzymy w
Moc prądu mierzymy w
Napięcie elektryczne mierzymy 
Natężenie prądu mierzymy 
Dobrym przewodnikiem prądu jest
1000 kW to
Amperomierz wlączamy do obwodu
Woltomierz włączamy do obwodu
1 kW ile to Wat
1 MW ile to Wat
Moc grzałki mierzymy w 
Przez żelazko przeplywa prąd o napięciu
Przez czajnik przepływa prąd o natężeniu 
Opór żarówki mierzymy w
Natężenie prądu przepływającego przez żarówkę mierzymy w
Rezystancję mierzymy w
Rezystancja to
Napiecie elektryczne w domowej instalacji elektrycznej wynosi
Standardowe zabezpieczenie domowej sieci elektrycznej wynosi
Na żarówce LED może być napis
Ze wzoru na prędkość wyznacz s
Ze wzoru na prędkość wyznacz t
Ze wzoru na natężenie prądu wyznacz q
Ze wzoru na napięcie elektryczne wyznacz q
Ze wzoru na moc prądu wyznacz U
Podaj wzór na energię prądu
Z prawa Ohma wyznacz R
Zprawa Ohma wyznacz U
Piekarnik ma moc
Piekarnik ma moc

 

Zadania do sprawdzianu z elektryczności

1. Przez grzałkę elektryczą przepływa w ciągu minuty ładunek 600 C. Jakie jest natężenie płynącego prądu?
2. Jaki ładunek przepływa przez żelazko jeśli w ciągu 10 minut płynie prąd o natężeniu 4 A?
3. Przez czajnik przepływa prąd o natężeniu 4,5 A, w czasie gotowania wody przeplynął ładunek 810C. Ile trwało gotowanie?
4. Jakie napięcie panuje między końcami opornika o rezystancji 2 Ohmy, jeżeli przepływa przez niego prąd o natężeniu 0,2A?
5. Oblicz natężenie prądu plynącego przez żarówkę zasilaną napięciem 220V. Rezystancja żarówki wynosi 0,4 kiloohma
6. Narysuj wykres zależności I=f(U) dla opornika o rezystancji 3 ohmy
7. Przez żarówkę o rezystancji 0,4 kilooma płenie prąd o natężeniu 0,55 A. Jaka jest moc żarówki?
8. Zelazko o mocy 1 kW jest dostosowane do napięcia 220V.Jakie jest natężenie prądu płynącego przez żelazko?
9. Do węzła sieci wpływają prądy o natężeniach I1=2A i I2=3A. Jakie jest natężenie prądu wypływającego z węzła?
10. Do węzła sieci wpływają prądy o natężeniach I1=5A i I2=2A. Jakie jest natężenie prądu wypływającego z węzła?

 

Oblicz całkowity opór oporników połączonych szeregowo.Wartości oporów wynoszą 1 om, 2 omy i 4 omy
Cztery oporniki są połączone równolegle. Opór każdego z nich wynosi 2 omy. Oblicz rezystancję zastępczą
Oblicz opór całkowity 3 oporników. R1 i R2 są połączone szeregowo do siebie i równolegle do R3. Wszystke opory mają 2 omy
Oblicz opór całkowity 6 oporników połączonych równolegle. Każdy z oporników ma opór 3 omy
Oblicz opór całkowity 5 oporników połączonych równolegle.Każdy z oporników ma 2 omy
Oporniki R1=2 omy i R2=3 omy są połączone szeregowo do siebie i równolegle do R3=5 omów.Oblicz opór całkowity
Narysuj najprostszy schemat z włączonym amperomierzem
Narysuj najprostszy schemat z włączonym woltomierzem
1 kW ile to Wat i MW ?
1 MW ile to Wat i kW ?

 

Powtórzenie z właściwości i budowy materii - listopad 2022
 

https://app.learnup.ai/invite/73g164683010166iWSQ1VkUYPExzLEC/

Grywalizacja z materii

1. Podaj po trzy przykłady ciał znajdujących się w stanie stałym, ciekłym i gazowym 
2. Podaj sposób wyznaczenia objętości dowolnego ciała stałego
3. Podaj właściwości cieczy
4. Podaj właściwości cial stałych
5. Podaj właściwości gazów
6. Jak zbudowane są kryształy?
7. Czym różni się monokryształ od polikryształu?
8. Co to jest dyfuzja?
9. Co to są ruchy Browna?
10. Co to jest osmoza?
11. Co to jest menisk? Jakie znasz rodzaje menisku?
12. Jak zmniejszyć napięcie powierzchniowe wody?
13. Czym różni się spójność od przylegania?
14. Zamień jednostki:   100 K  =.............C
15. Czym różnią się od siebie procesy parowania i wrzenia?
16. Podaj zastosowanie rozszerzalmności termicznej ciał stałych
17. Jakie znasz skale temperatur?
18. Zamień jednostki:  - 145 C =.............K
19. Zamień jednostki:   200 K  =.............C
20. Co to jest anomalna rozszerzalność wody?
21. Jaką gęstość ma ciało o masie 160 kg i objętości 2 m 3 ?
22. Jaką gęstość ma ciało o masie 75 g i objętości 30 cm 3 ? Podaj wynik w kg / m 3
23. Jaka jest objętość platynowej bryły, której masa wynosi 500 g    ( ro platyny = 21 410 kg / m 3 )
24. Masa rtęci w termometrze wynosi 24,3 g. Jaka jest jej objętość? Wynik podaj w cm 3     ( ro rtęci = 13 550 kg / m 3 )
25. Jaka jest masa sztabki złota o wymiarach 30cm x 10cm x 5 cm? ( ro złota = 19 320 kg / m 3 )
26. 1 cm 3  żelaza ma masę 7,9 g. Jaką masę ma 1 m 3 żelaza?
27. Jaki jest ciężar deski o gęstości 0,5 g / cm 3  i wymiarach  4m x 20 cm x 4 cm ?
28. Ciężar ciała wynosi 620 N. Oblicz jego masę
29. Oblicz ciężar 1 kg, 2 kg, 3 kg cukru
30. Oblicz swój ciężar
31. Zamień jednostki: 140 g = ..............kg
32. Zamień jednostki: 48 kg = ..............dag
33. Zamień jednostki: 84 mg = ..............dag
34. Zamień jednostki: 62 g = ..............dag
35. Zamień jednostki: 4 dag = ..............g
36. Zamień jednostki: 195 g = ..............mg
37. Zamień jednostki: 0,85 dag = ..............kg
38. Zamień jednostki: 455 mg = ..............kg
39. Zamień jednostki: 2 dag = ..............kg
40. Zamień jednostki: 1400 g = ..............kg
41. Zamień jednostki: 12 mm 3 = ..............dm 3
42. Zamień jednostki: 25 m 3 = ..............cm 3
43. Zamień jednostki: 55 dm 3 = ..............m 3
44. Zamień jednostki: 8 dm 3 = ..............cm 3
45. Zamień jednostki: 2,5 cm 3 = ..............dm 3
46. Zamień jednostki: 6 kg / m 3 = .............. kg / dm 3
47. Zamień jednostki: 56 g / cm 3 = .............. g / dm 3
48. Zamień jednostki: 45 kg / m 3 = .............. g / dm 3
49. Zamień jednostki: 52  g / cm 3 = .............. kg / m 3
50. Zamień jednostki: 50  g / cm 3 = .............. kg / m 3

 

 

Grywalizacja z fizyki

ELEKTROSTATYKA

ZADANIE DOMOWE z Grywalizacji 50 pytań

Elektrostatyka

 

Kartkówka z oddzialywań wrzesień-październik 2021 klasy VII (każdy uczeń wylosuje 5 pytań z 50 podanych poniżej)

1.Czym zajmuje się fizyka?
2.Czm zajmuje się ekologia?
3.Co to jest ciało fizyczne?
4.Co to jest substancja?
5.Co to jest układ SI? Podaj trzy jednostki tego układu
6.Jakie znasz rodzaje oddzialywań?
7.Podaj po jednym przykładzie każdego z rodzajów oddziaływań.
8.Opisz jakie znasz skutki oddziaływań.
9.Opisz co oznacza wyrażenie:"wzajemność oddziaływań".
10.Podaj przykład w którym występuje jednocześnie skutek statyczny i dynamiczny oddziaływania
11.Czym jest siła?
12.Jakim symbolem oznaczamy siłę i wjakich jednostkach ją mierzymy?
13.Jaką wielkością jest siła?
14.Co to jest wektor i jakie cechy posiada?
15.Czym mierzymy siłę?
16.Co to jest siła równoważąca i wypadkowa?
17.Kiedy dwie sily się równoważą?
18.Jakie dwa rodzaje wielkości są używane w fizyce?Podaj przykłady
19.Podaj przykłady wielkości wektorowych i mających tylko wartość
20.Co to jest siła reakcji?
21.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych kilo-? Podaj przykład
22.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych centy-?Podaj przykład
23.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych giga-?Podaj przykład
24.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych mega-?Podaj przykład
25.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych mili-?Podaj przykład
26.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych nano-?Podaj przykład
27.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych decy-?Podaj przykład
28.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych hekto-?Podaj przykład
29.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych deka-?Podaj przykład
30.Co oznacza przedrostek jednostek fizycznych mikro-?Podaj przykład
31.Zamień na metry: 1500 cm
32.Zamień na metry: 2,5 km
33.Zamień na kilogramy: 30 dag
34.Zamień na kilogramy: 20 g
35.Zamień na sekundy: 1,5 h
36.Zamień na sekundy: 3 min
37.Zamień cm2 na m2: 20 cm2 ile to m2
38.Zamień cm2 na dm2: 400 cm2 ile to dm2 ?
39.Zamień mm3 na m3: 600 mm3 ile to m3 ?
40.Zamień dm3 na cm3: 2 dm3 ile to cm3 ?
41.3 wektory mają ten sam kierunek i zwroty:F1=2N, F2=3N, F3=4N.Ile wynosi wypadkowa?Wykonaj działanie i rysunek
42.Wektor F1=4N ma zwrot w górę a wektor F2=3N w dół i ten sam kierunek.Wykonaj rysunek i znajdź siłę wypadkową
43.Wektory F1=4N i F2=1N mają zwroty w górę i ten sam kierunek.Ile wynosi wypadkowa?Wykonaj rysunek.
44.Wektory F1=F2=2N mają zwrot w prawo.F3=4N ma zwrot w lewo i ten sam kierunek.Narysuj i oblicz wypadkową
45.4 wektory mają zwrot w lewo i ten sam kierunek.Każdy z nich ma wartość 2N.Narysuj i oblicz wypadkową
46.Narysuj siłę równoważącą do wektora F1=5N o zwrocie w lewo.
47.Ile wynosi siła równoważąca do wektora o zwrocie w górę i wartości 3N.Wykonaj obliczenia i rysunek
48.Ile wynosi wartość wypadkowa sił równoważących się?
49.Wektory F1=1N i F2=5N mają zwrot w prawo.Narysuj i oblicz siłę równoważącą
50.Wektor F1=6N ma zwrot w lewo a F2=5N w prawo.Narysuj i oblicz wypadkową

 

 

 

Kartkówka z ekektrostatyki wrzesień-październik 2021 klasy VIII (każdy uczeń wylosuje 5 pytań z 50 podanych poniżej)

GRYWALIZACJA Z ELEKTROSTATYKI

Prąd elektryczny i elektrostatyka

1.

Co to jest elektrostatyka?

2.

Co to jest elektryzowanie ciał?

3.

Jakie występują w przyrodzie ładunki i jak na siebie oddziałują?

4.

Co to jest pole elektrostatyczne?

5.

Narysuj linie pola centralnego dla ładunku dodatniego

6.

Narysuj linie pola centralnego dla ładunku ujemnego

7.

Co jest źródłem pola elektrostatycznego?

8.

Narysuj pole jednorodne i napisz gdzie ono występuje?

9.

Co to jest kation?

10.

Co to jest anion?

11.

Jaki filozof zaobserwował zjawisko elektryzowania ciał?

12.

Jaki uczony skonstruował piorunochron?

13.

Jaki filozof wprowadził pojęcie atomu?

14.

Jaki uczony odkrył elektrony?

15.

Jaki uczony wprowadził pojęcie siły pomiędzy naładowanymi ładunkami?

16.

Podaj jednego uczonego który przyczynił się do rozwinięcia teorii budowy atomu?

17.

Jak zbudowany jest atom?

18.

Co to jest jon?

19.

Podaj jednostkę ładunku elektrycznego

20.

Co to jest ładunek elementarny?

21.

Jaki ładunek ma proton, elektron i neutron?

22.

Co to jest przewodnik elektryczny? Podaj kilka przykładów

23.

Co to jest izolator elektryczny? Podaj kilka przykładów

24.

Co to jest półprzewodnik?Podaj przykład

25.

Co to jest nadprzewodnik?Podaj przykład

26.

Czy można naelektryzować przewodnik? Jeśli tak to napisz w jaki sposób

27.

Podaj prawo Coulomba

28.

Co to jest elektroskop?

29.

Co to jest elektrofor?

30.

Podaj zasadę zachowania ładunku elektrycznego

31.

W jaki sposób można naelektryzować ciało?Podaj 3 sposoby

32.

Na czym polega elektryzowanie przez pocieranie?

33.

Na czym polega elektryzowanie przez dotyk?

34.

Na czym polega elektryzowanie przez indukcję?

35.

Jaki jest wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka?

36.

Od czego zależy siła wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych?

37.

Na czym polega uziemienie, a na czym zobojętnienie ładunków?

38.

Jak zbudować prosty elektroskop?

39.

Jak ładuję się laska szklana?

40.

Jak ładuje się laska ebonitowa?

41.

Ze wzoru na prędkość wyznacz s

42.

Ze wzoru na prędkość wyznacz t

43.

Ze wzoru na siłę Kulomba wyznacz q1

44.

Ze wzoru na siłę Kulomba wyznacz q2

45.

Ze wzoru na siłę Kulomba wyznacz r2

46.

Ze wzoru na siłę Kulomba wyznacz k

47.

Dwie naładowane dodatnio kule o ładunkach a i 3a wiszą w odległości l od siebie.Podaj zwrot i wartość siły

48.

Dwie naładowane dodatnio kule o ładunkach 3a i 2a wiszą w odległości s od siebie.Podaj zwrot i wartość siły

49.

Dwie naładowane ujemnie kule o ładunkach a i 2a wiszą w odległości r od siebie.Podaj zwrot i wartość siły

50.

Dwie naładowane  o ładunkach +a i -3a wiszą w odległości r od siebie.Podaj zwrot i wartość siły

 

___________________________________________________________________________________________

Grywalizacja z elektrostatyki - listopad 2022

https://app.learnup.ai/invite/389jgON/

Co to jest elektrostatyka?
Co to jest elektryzowanie ciał?
Jakie występują w przyrodzie ładunki elektrycznei?
Co to jest pole elektrostatyczne? Przestrzeń w której działają
Jak biegną linie pola centralnego dla ładunku dodatniego
Jak biegną linie pola centralnego dla ładunku ujemnego
Co jest źródłem pola elektrostatycznego?
Gdzie występuje pole elektryczne jednorodne
Co to jest kation?
Co to jest anion?
Jaki filozof zaobserwował zjawisko elektryzowania ciał?
Jaki uczony skonstruował piorunochron?
Jaki filozof wprowadził pojęcie atomu?
Jaki uczony jako pierwszy zaobserwował elektrony?
Jaki uczony wprowadził pojęcie siły pomiędzy naładowanymi ładunkami?
Podaj jednego uczonego który przyczynił się do rozwinięcia teorii budowy atomu?
Jak zbudowany jest atom?
Co to jest jon?
Podaj jednostkę ładunku elektrycznego
Co to jest ładunek elementarny?
Elektron nie ma ładunku
Przewodnik elektryczny to
Izolator elektryczny to
Co to jest półprzewodnik?
Co to jest nadprzewodnik?
Przewodnik można naelektryzować przez
Dipol elektryczny to dwa ładunki o znakach
Elektroskop służy do wykrywania
Elektrofor sluży do wytwarzania
W układzie izolowanym suma ładunków dodatnich i ujemnych jest
Jednym ze spsobow elektryzowania jest
Jednym ze spsobow elektryzowania jest
Jednym ze spsobow elektryzowania jest
Jednym ze spsobow elektryzowania jest
Jaki jest wpływ zjawiska elektryzowania ciał na życie człowieka?
Od czego zależy siła wzajemnego oddziaływania ciał naelektryzowanych?
Uziemienie to odrowadzenie do Ziemi ładunków
Czy można zbudować w warunkach domowych elektroskop?
Jak ładuję się laska szklana?
Jak ładuje się laska ebonitowa?
Ze wzoru na prędkość wyznacz s
Ze wzoru na prędkość wyznacz t
Jaki ładunek ma neutron
Jaki ładunek ma elektron
Jaki ładunek ma proton
Ze wzoru na prędkość wyznacz s
Ze wzoru na prędkość wyznacz t
Jaki ładunek ma neutron
Jaki ładunek ma elektron
Jaki ładunek ma proton