INNOWACJA

Innowacja “Zielona energia, zielony świat w szkole dla innowatora w Jankowie Zaleśnym”
w ramach projektu unijnego ERASMUS PLUS K210SCH

Wniosek numer: 2023-1-PL01-KA210-SCH-000113242

Tytuł: Green Energy, Green WorldZielona Energia, Zielony Świat

Proponujemy innowacyjny projekt, którego celem jest poprawa edukacji STEM w naszych szkołach, promowanie mentalności chroniącej środowisko poprzez skupienie się na zielonej energii. Pragniemy wydrukować Poradnik po Zielonej Energii, który poprzez atrakcyjne zajęcia praktyczne będzie służył jako podręcznik do nauczania treści naukowych związanych z ekologiczną energią naturalną.

W projekcie biorą udział łącznie 3 szkoły za każdego kraju po jednej: z Polski, Turcji i Chorwacji

Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym w Polsce
Özel Antalya Vizyon Koleji Anadolu Lisesi w Turcji  https://www.vizyonkoleji.k12.tr/
Primary school Kistanje w Chorwacji
______________

Wprowadzenie

Cele projektu Erasmus Plus Zielona Energia, Zielony Świat:

Cele Projektu:

1. Zwiększenie zrozumienia, wiedzy o środowisku i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie zrównoważonej energii i ochrony środowiska
2. Uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych poprzez działania praktyczne, promujące edukację STEM
3. Promowanie włączenia społecznego poprzez oferowanie równych szans uczenia się uczniom z różnych środowisk społecznych. Cele są bezpośrednio powiązane z priorytetami: poszerzanie wiedzy naukowej uczniów na temat zielonej energii i zagadnień środowiskowych odnosi się do priorytetu dotyczącego środowiska i klimatu; uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych zwiększa poziom osiągnięć w STEM; włączenie społeczne osiąga się poprzez włączenie do działań projektowych uczniów z obszarów defaworyzowanych.

O innowacji międzyprzedmiotowej “Zielona energia, zielony świat w szkole dla innowatora w Jankowie Zaleśnym”

Autor: dr Rafał Jakubowski, Emre Devici (Turcja)

Przedmiot: fizyka, matematyka, biologia, chemia, geografia, technika, język angielski, język polski

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 1.09.2023.

Data zakończenia: 31.08.2025.

Zakres innowacji w Projekcie Erasmus Plus:

Adresatami innowacji są uczniowie klasy IV, V, VI, VII i VIII. Czas realizacji innowacji obejmował będzie rok szkolny 2023/2024 oraz 2024/2025  z możliwością jej kontynuowania w następnych latach.

Zajęcia innowacyjne odbywały się będą w ramach zajęć obowiązkowych, jako element wybranych lekcji fizyki, matematyki, biologii, chemii, geografii, techniki, język angielskiego, języka polskiego oraz podczas zajęć dodatkowych i mobilności w kraju, w Turcji i Chorwacji.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei rozwijania w uczniach umiejętności proinnowacyjnych (przyszłości) z wykorzystaniem kreatywności, współpracy, liderstwa, rozwiązywania problemów i samodzielności myślenia i uczenia się języka angielskiego. Miała ona zachęcać i motywować uczniów do radości z uczenia się rzeczy nowych.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Innowacja “Zielona energia, zielony świat w szkole dla innowatora w Jankowie Zaleśnym” jest moją odpowiedzią na wyniki badań edukacyjnych, z których wynika iż w polskiej szkole nie kształtujemy umiejętności proinnowacyjnych i nie uczymy wprost kreatywności, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkołach zauważyłam, że uczniom najbardziej brakuje pracy zespołowej. Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z fizyki i pozostałych przedmiotów jest potrzeba rozwijania umiejętności proinnowacyjnych.

Opis innowacji:

I. Wstęp

PO CO INNOWACJA W TEJ SZKOLE?

Wiemy, że kształcenie kompetencji proinnowacyjnych w szkole jest możliwe. Kompetencje te są kształtowane przez całość szkolnego doświadczenia ucznia i uczennicy. Nie da się więc skutecznie i całościowo ich rozwijać w ramach kursu na innowatora, podczas zajęć pozalekcyjnych czy pojedynczych zajęć przedmiotowych. Rozwijanie kompetencji współpracy, rozwiązywania problemów, zarządzania sobą, liderowania i samodzielności myślenia wymaga całościowej zmiany w szkole, w tym zauważenia, że ich zdobywanie jest procesem społecznym.

I. Założenia ogólne

– wykorzystanie kompetencji proinnowacyjnych na typowych lekcjach z podanych przedmiotów,
– zapoznanie uczniów przede wszystkim z pracą grupową i kreatywnością,
– wdrożenie pracy metodą projektów interdyscyplinarnych.

II. Cele innowacji

Cel główny:

Rozwijanie w uczniach umiejętności proinnowacyjnych

Cele szczegółowe:

– poprawa umiejętności uczniów w pracy grupowej i interdyscyplinarnej,

– swobodne posługiwanie się umiejętnościami proinnowacyjnymi,

– zachęcanie do uczenia się rzeczy nowych,

– kształtowanie u uczniów postaw proinnowacyjnych,

– przygotowanie uczniów do wymagającego rynku pracy w przyszłości,

– co 2-miesięczna analiza raportów postępów pracy na platformie.

III. Raporty on-line i ewaluacja (na google dysk):

–  sprawdzanie jak wyglądała współpraca uczniów,

–  analizowanie w jaki sposób rozwijało się liderstwo wśród uczniów,

– dokonanie oceny opisowej w jaki sposób uczniowie wywiązywali się z rozwiązywania problemów,

– analizowanie i ewaluowanie samodzielności myślenia uczniów.

IV. Przewidywane osiągnięcia (korzyści wdrożenia innowacji)

Uczniowie:

 • Zdobywają wiedzę w sposób kreatywny, gdyż przyjmują ją przez działanie a nie tylko przez przekaz.
 • Wykorzystują możliwości jakie daje współpraca w zespole.
 • Mają możliwość rozwijania samodzielności myślenia.
 • Uczą się z radością rzeczy nowych i rozwiązywania problemów.

Nauczyciele:

 • Wykorzystują potencjał uczniów dotyczący ich możliwości umiejętności przyszłości.
 • Są nie tyle przekazującymi wiedzę ale mentorami i opiekunami.

V. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego oraz analizę wszystkich Partnerów Projektu Erasmus, które uwzględniają ramy projektu o zielonej energii i zielonym świecie.  Przewidziano realizację ok. 15 interdyscyplinarnych bloków tematycznych:

Przewodnik po zielonej energii (informacje teoretyczne i wytyczne dotyczące praktycznych lekcji i zajęć na temat naturalnych zasobów energii i sposobów ich wykorzystania)
Maszyny zaprojektowane przez uczniów, mogące wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych.
Modele zbudowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
generator wiatrowy
generator światła słonecznego
turbina parowa (geotermiczna)
generator hydroelektryczny
generator fal
Strona internetowa projektu
Magazyn Naukowy, zbiór artykułów i badań związanych ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi i przyszłością ekologiczną wykorzystującą energie odnawialne
Badania naukowe dotyczące zanieczyszczeń: badania dotyczące produkcji paliw, płyt pilśniowych, naturalnego kleju z odpadów rolniczych.
Prezentacje na temat energii naturalnej/zielonej: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
Badania na temat: wykorzystania poszczególnych źródeł energii w mieście; zanieczyszczenia w regionach, miastach i źródłach zanieczyszczeń lokalnych; Zagrożenia dla środowiska i ekosystemu (gatunki wymarłe lub zagrożone, trujące nawozy, zanieczyszczenia chemiczne w żywności, odpady plastikowe w przyrodzie), jak oczyścić wodę z mórz i oceanów.
Projekt ekologicznego domu, zielonego miasta przyszłości (idealny ekologiczny dom i miasto z ekologicznym transportem i naturalną energią). Jak wygląda przyszła planeta?
Analiza wykorzystania energii naturalnej w regionie. Studenci sprawdzają, jaka część zapotrzebowania miasta na energię elektryczną pochodzi ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
Statystyki: ile energii naturalnej wykorzystuje się w ich społeczności. Porównanie regionów/krajów.
Twórczość pisarska: kompozycje, pamiętniki o tym, jaki powinien być przyszły świat, z zieloną energią i bez zanieczyszczeń. Plakaty, rysunki o lepszej przyszłości świata bez zanieczyszczeń.
Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia gleby? Jakie są konsekwencje stosowania środków chemicznych w rolnictwie?
zrób prosty naturalny kompost w butelce z odpadów owoców, warzyw, herbaty
Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, Znaczenie recyklingu wody i wykonania filtra wody.

Przewodnik wraz z działaniami w ramach projektu będzie promował edukację STEM w szkołach partnerskich i dotarł do docelowych odbiorców, czyli beneficjentów pośrednich

VIII. Spodziewane efekty

 • Rozwój kompetencji proinnowacyjnych.
 • Zaangażowanie uczniów w proces uczenia się.
 • Ukierunkowanie na rozwój własny.

Wpływ na uczniów:

Pozytywne oddziaływania na proces uczenia się i postawy uczniów.

Wpływ na pracę szkoły:

 • Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez rozwijanie kompetencji proinnowacyjnych uczniów i zachęcenie uczniów do uczenia się współpracy.
 • Rozwój osobisty i grupowy uczniów.
 • Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym._______________

Działania pozwolą osiągnąć następujące cele projektu:
– Warsztaty, opracowania naukowe, analizy zanieczyszczeń, prezentacje zagadnień i rozwiązań środowiskowych poszerzą wiedzę i świadomość uczniów na temat środowiska oraz najlepszych rozwiązań na przyszłość.
– Zajęcia praktyczne uatrakcyjnią naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz poprawią wyniki uczniów w szkole, na lekcjach przedmiotów ścisłych.
– Budowa generatorów prądu wykorzystujących naturalną zieloną energię poprawi wiedzę uczniów i umiejętności STEM, zwiększając ich pewność w rozumieniu nauki i inżynierii
– Zajęcia na świeżym powietrzu związane ze środowiskiem oraz wizyty w elektrowniach wodnych, młynach i elektrowniach wiatrowych zwiększą zainteresowanie uczniów, ich ciekawość, odpowiedzialność i związek ze środowiskiem, a także zainteresowanie nauką i zieloną energią.
– Mobilności międzynarodowe i komunikacja z rówieśnikami z innych krajów poprawią znajomość języków obcych i zapewnią włączenie społeczne uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zwiększając pewność przynależności do wspólnoty europejskiej.
– Działania w ramach projektu, które obejmą uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zapewnią włączenie społeczne nieuprzywilejowanych kategorii o ograniczonych szansach.
– Spotkanie wstępne dla nauczycieli poprawi ich doświadczenie zawodowe i wykorzystanie metodologii.
– Zajęcia praktyczne poszerzą wiedzę nauczycieli i metody nauczania przedmiotów STEM
– Działania w zakresie ICT poprawią umiejętności cyfrowe i technologiczne uczniów
– Eseje, rysunki, plakaty, wystawy o przyszłym świecie pobudzą uczniów do kreatywności i krytycznego myślenia, pomagając im utrwalić mentalność ekologiczną.

_________________DZIAŁANIA_______________________

Działania zostaną rozłożone równomiernie na 2 lata. Co 2 miesiące szkoły partnerskie będą realizować zaplanowane działanie:

– wrzesień/listopad 2023 prowadzenie prezentacji na temat naturalnej zielonej energii: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
-grudzień 2023/styczeń 2024 prowadzenie prezentacji na temat zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie, pogłębianie wiedzy
– luty/marzec 2024 wystawy i rysunki plakatowe urządzeń i rozwiązań zielonej energii ograniczających zanieczyszczenia, rozwijanie umiejętności projektowania
– Analiza naukowa i statystyki z kwietnia / maja 2024 r. dotyczące zużycia zielonej energii w każdym regionie partnerskim, zwiększająca świadomość
– Czerwiec 2024 zajęcia plenerowe zwiększające odpowiedzialność wobec środowiska
– Warsztaty wrzesień/listopad 2024 na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i zanieczyszczeń, poszerzające wiedzę naukową
– grudzień 2024/styczeń 2025 twórcze pisanie na temat przyszłości środowiska planety, doskonalenie odpowiedzialności i umiejętności krytycznego myślenia
– luty/marzec 2025 budowa agregatu prądotwórczego wykorzystującego zieloną energię, działanie praktyczne zwiększające zainteresowanie nauki
– kwiecień/maj 2025 zaprojektowanie projektu idealnego ekologicznego domu i zielonego miasta przyszłości
– Czerwiec/lipiec 2025 zajęcia plenerowe promujące postawę proekologiczną i odpowiedzialność

__________ZADANIA DLA NAUCZYCIELI_________________

Polski koordynator zapewni przywództwo, będzie monitorował postępy i wyznaczał terminy uzyskania wyników.
Zadania zostaną rozdzielone po równo: każda szkoła partnerska będzie miała równe prawa, obowiązki, rolę i wkład w rezultaty projektu.
– Turecki nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert w dziedzinie inżynierii Emre Deveci przekaże innym nauczycielom przedmiotów ścisłych ze szkół partnerskich podczas wstępnego spotkania szkoleniowego w Turcji na temat metodologii praktycznych działań STEM w ramach projektu.
-Polska i Turcja zapewnią również wytyczne dotyczące drugiego szkolenia nauczycieli dotyczącego metod nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Każda szkoła partnerska:
– w równym stopniu zajmują się badaniami naukowymi i prezentacjami, warsztatami i wynikami
– wniosą swoją wiedzę naukową i wniosą wkład w wyniki
– oferować analizy i badania naukowe, które przyczynią się do końcowych rezultatów projektu
– realizują zaplanowane zajęcia lokalne z większą grupą w swojej szkole, zgodnie z harmonogramem.
-Zajęcia edukacyjne będą dystrybuowane zgodnie z wcześniejszą umową.
__________________

-Budżetem będzie zarządzał zespół zarządzający: dyrektor szkoły, szkolny księgowy i odpowiedzialny personel. W każdej szkole partnerskiej budżet będzie zarządzany poprzez wstępny plan kalkulujący niezbędne wydatki, portfel zawierający dokumenty finansowe, raporty bankowe, płatności i wpływy.
-Czas będzie zarządzany poprzez precyzyjne planowanie oraz stałą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami projektowymi w szkołach partnerskich.

Koordynator projektu będzie na bieżąco śledził działania i planowane rezultaty, przekazując partnerom warunki realizacji, terminy i niezbędne zadania.
-Każda osoba kontaktowa będzie odpowiedzialna za przestrzeganie harmonogramu z zaplanowanymi działaniami i wynikami, informowanie o ewentualnych opóźnieniach i sytuacjach. W przypadku opóźnień zajęcia zostaną przełożone w możliwie najkrótszym czasie, w dogodnym dla uczestników terminie.
Polski partner udostępni naukową bazę danych na temat agregatów prądotwórczych oraz praktyczne podejście do budowy urządzeń.
-Chorwacka szkoła będzie koordynować pisanie i publikację Przewodnika po zielonej energii i Magazynu Projektu.

_________________________________________________

SPOTKANIE WSTĘPNE (Prowadzi Turcja)

03/10/2023-05/10/2023

Spotkanie wstępne projektu odbędzie się w formie mobilności wirtualnej. Spotkanie wstępne ma na celu przeszkolenie nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich zaangażowanych w projekt w zakresie naukowej części metodologii i treści edukacji STEM. Gospodarzem szkolenia będzie szkoła w Turcji.
Nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert inżynierii z Turcji, Emre Deveci, przeszkoli grupę 4 nauczycieli ze wszystkich 3 krajów partnerskich, informując ich o procedurach, metodologii i praktycznych rozwiązaniach w celu realizacji działań projektowych związanych z warsztatami naukowymi, analizami naukowymi, badaniami i budowanie agregatów prądotwórczych. Inni nauczyciele przedmiotów ścisłych z krajów partnerskich mogą wnieść swój wkład, dzieląc się pomysłami i przykładami dobrych praktyk, przeprowadzając burze mózgów podczas dyskusji w ramach informacji zwrotnej. Działania szkoleniowe będą składać się z 3-dniowych wykładów, filmów, prezentacji, informacji teoretycznych i praktycznych.
Dzień 1: jak przekazać uczniom wiedzę o zielonej energii i zanieczyszczeniach, podstawową wiedzę, metodologię i niezbędne informacje o rzeczywistości naukowej dotyczącej naturalnych i odnawialnych zasobów energii; Edukacja STEM we współczesnym społeczeństwie; propozycje internetowych źródeł informacji
Dzień 2: praktyczna metodologia lekcji przedmiotów ścisłych: jak budować agregaty prądotwórcze, przykłady dobrych praktyk, filmy i prezentacje, scenariusze lekcji, dyskusje na temat zajęć praktycznych; praktyczne warsztaty pokazujące budowę agregatu prądotwórczego;
Dzień 3: metody ewaluacji w nauczaniu zajęć pozalekcyjnych STEM; dyskusje zwrotne, ankiety. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z działalności szkoleniowej, potwierdzające zdobytą wiedzę.
______________________________

MOBILNOŚĆ I – POLSKA

Wprowadzenie na temat zielonej energii, zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wody, gleby) i ich przyczyn

05.02.2024-09.02.2024  POLSKA

Temat/temat: Zielona energia a zanieczyszczenie środowiska
Dzień 1
Seminarium na temat korzyści i wartości ekonomicznej zielonej energii dla start-upów.
Każda delegacja zaprezentuje za pomocą ICT, w jaki sposób zielone przedsiębiorstwa działają na swoim terytorium w temacie zielonej energii (tj. innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, mniejszego wpływu na środowisko itp.).
Metody: warsztaty – zajęcia grupowe.
Wyniki: prezentacje PPT.
Dzień 2
Eksperyment: jak działa panel słoneczny, różnice w elektrowniach słonecznych wytwarzających prąd i ciepłą wodę
Poznawanie zielonej energii poprzez wizytę w firmie Energia – przedsiębiorstwie działającym na całym świecie w obszarze zielonej energii i inteligentnych rozwiązań
Metody: eksperyment, obserwacja, badania indywidualne i grupowe.
Rezultaty: lepsza wiedza naukowa i umiejętności STEM.
Dzień 3
Seminarium: Analiza znaczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym codziennym życiu, inteligentne rozwiązanie dla odpowiedniej ochrony środowiska
Eksperymenty: jeden nauczyciel z każdego kraju zademonstruje eksperyment dotyczący zanieczyszczeń, uczniowie będą musieli powtórzyć eksperymenty podzielone na międzynarodowe grupy, pod nadzorem nauczycieli.
Metody: praca w grupach, eksperymenty.
Wyniki: poprawa wiedzy.
Dzień 4
Produkcja wideo: Zanieczyszczenie dla rówieśników. W tym ćwiczeniu uczniowie będą musieli stworzyć film demonstrujący, jak przeprowadzić eksperyment dotyczący zanieczyszczeń. Ten film będzie musiał być napisany w języku angielskim, a uczniowie będą musieli udostępnić go swoim rówieśnikom po powrocie do własnego kraju
Gry z ciekawostkami na temat zielonej energii i zanieczyszczeń.
Metody: praca zespołowa.
Wyniki: wideo.
Dzień 5
Ocena zdobytej wiedzy. Metody: dyskusje, ankiety. Wyniki: wykresy oceny.

__________________________________________________________

MOBILNOŚĆ II – CHORWACJA

Odnawialne źródła energii, Energia Wiatru, Energia Fal

02.06.2024 – 06.06.2024 Chorwacja

1 dzień
-Burza mózgów „Energia, której używamy”
Uczniowie omawiają znane im źródła energii i ich wykorzystanie.
Metodologia: Praca w grupach. Wyniki: Podsumowanie źródeł energii, z których korzystają ludzie.
– Warsztaty i dyskusja na temat nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii
Metodologia: Poszukiwania indywidualne (ICT) i praca grupowa na temat Energii Wiatrowej – żaglówki, ładowanie akumulatorów, generatory wiatrowe itp. oraz Energii Falowej – odsalanie wody, farmy falowe itp.
Drugi dzień
– Lekcja STEM o energetyce wiatrowej w dwóch sesjach
Rozwijanie umiejętności uczniów XXI wieku, umiejętności cyfrowych, inicjatywy i produktywności, a także krytycznego i pomysłowego myślenia, świadomości globalnej oraz interakcji społecznych i międzykulturowych.
Metodologia: – Zaangażowanie, eksploracja, wyjaśnianie, inżynieria, ocena, szacowanie. Inżynieria obejmuje praktyczną czynność polegającą na budowie dzikiego generatora przy użyciu Engineering Design Circle – pytaj, wyobrażaj sobie, planuj, twórz, testuj, ulepszaj.
Dzień 3
-Pogłębianie wiedzy uczniów na temat zasady działania turbin wiatrowych poprzez wizytę w Przedsiębiorstwo Energetyki Wiatrowej Metodologia: Warsztaty, PPT, obserwacja działania generatorów wiatrowych, gry, szkice
Dzień 4
– Poszerzenie wiedzy studentów na temat energii fal poprzez wizytę w Instytucie Oceanologii. Metodologia: Warsztaty, dyskusja na temat energii fal. Uczniowie wypełniają karty pracy.
– Rozwijanie umiejętności ICT w zakresie zielonej energii poprzez wykonywanie PPT, rysowanie obrazów energii wiatru i fal Metodologia: Praca indywidualna, praca w grupach w celu wykonania PPT oraz zdjęć energii wiatru i fal
Dzień 5
– Warsztaty dotyczące zużycia energii w domu i szkole.
Studenci uczą się, jak efektywnie wykorzystywać zieloną energię, aby nie zanieczyszczać środowiska.
Metodologia: Praca w grupach. Każda grupa przez pewien czas sprawdza energię zużywaną w domu/szkole i podaje pomysły, w jaki sposób można oszczędzać energię. Następnie każda grupa przygotowuje plan energetyczny domu lub szkoły.
-Konkurs „Jak bardzo jesteś zielony?”

Grupą docelową naszego projektu są nasi studenci. Łącznie w mobilności weźmie udział 4 uczniów i 2 nauczycieli. Studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat źródeł energii, zanieczyszczania środowiska, rozwiązywania problemów ekologicznych. Studenci poznają Wnioski dotyczące zalet korzystania z odnawialnych źródeł energii, świadomości znaczenia zielonej energii i oszczędzania środowiska.

Wyniki:
Integracja przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki podczas jednej lekcji; modele generatorów wiatrowych, zorganizowanie wystawy modeli zbudowanych przez uczniów.
Rozwinęła wiedzę na temat generatorów wiatrowych i ich roli w gromadzeniu zielonej energii
PPT, zdjęcia zielonej energii. Plany energetyczne domu i szkoły. Zwiększanie świadomości uczniów w zakresie konsekwencji swoich działań

__________________________________

MOBILNOŚĆ III – TURCJA

09.02.2024 Turcja

Energia słoneczna, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych i ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego

Dzień 1:
– Zaprojektowanie logo dla projektu
Metodologia: Praca indywidualna. Każda szkoła przedstawi propozycje logo. Logo zostanie wybrane w drodze głosowania nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
– Konkurs Kahoot dotyczący szczegółów geograficznych/środowiskowych związanych z każdym regionem kraju szkół partnerskich. Metody: indywidualne uczestnictwo z wykorzystaniem technologii ICT.
– Świetliki – Aktywność STEM
Metodologia: Dzięki zestawom STEM uczniowie będą tworzyć świetliki
Dzień 2: Obliczanie śladu energetycznego szkoły
Cele:
-Wprowadzenie do pojęcia śladu energetycznego, jego znaczenia i wpływu na środowisko
-Obliczenie śladu energetycznego szkoły
-Zapoznanie uczniów ze strategią spaceru po galerii
Metodologia: Przed spotkaniem uczniowie obliczą swój ślad energetyczny szkoły, odpowiadając na kwestionariusz dostarczony przez kraj przyjmujący. Podczas spotkania wyniki w formie plakatów online/drukowanych zostaną zaprezentowane przy wykorzystaniu strategii spaceru po galerii. Omówione zostaną podobieństwa i różnice.
Dzień 3:
-Nauka o energii słonecznej i fotowoltaice
Metodologia: Kraj przyjmujący opracuje dla uczniów różne zajęcia skupiające się na formach energii słonecznej i fotowoltaiki oraz arkusz ćwiczeń sprawdzający zrozumienie uczniów.
Dzień 4: Budowa panelu fotowoltaicznego
Metodologia: Kraj przyjmujący zapewni międzynarodowe zespoły studentów materiały do budowy panelu Wyniki: Panele fotowoltaiczne (technologia)
Dzień 5: Zwiedzanie parku fotowoltaicznego
Metodologia: Wycieczka terenowa

Opisz oczekiwane rezultaty działania.

Uczestnicy skorzystają z zajęć poprzez zdobycie:
– poszerzona wiedza na temat energii słonecznej i paneli fotowoltaicznych oraz sposobów wytwarzania przez nie energii elektrycznej
– poszerzona wiedza na temat zanieczyszczenia światłem, obliczanie śladu i poznawanie środowiska w innych krajach
– poprzez zajęcia praktyczne uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie ICT i STEM, zwiększając swoje zainteresowanie nauką przedmiotów ścisłych poprzez działanie – poprzez pracę w grupie i zespołach uczestnicy doskonalą swoje umiejętności współpracy i znajomość języków obcych – dzięki wycieczce terenowej uczestnicy otrzymają lepsze zrozumienie wykorzystania energii słonecznej
Uczestnicy również odniosą korzyści z tego działania, ponieważ:
– poszerzyć swoją wiedzę na temat zielonej energii jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych i ograniczenia zanieczyszczeń
-doskonalenie swojej mentalności w zakresie myślenia proekologicznego i odpowiedzialności
– Uczestnicy zyskają perspektywę międzyprzedmiotową.
– Uczestnicy skorzystają z doświadczenia uczenia się w środowisku wielokulturowym
– Uczestnicy doskonalą współpracę w pracy zespołowej i umiejętność integracji w grupie
– Uczestnicy zdobędą podstawowe praktyczne umiejętności życiowe poprzez doświadczenie podróży do innych krajów, ucząc się zachowań w różnych środowiskach –
-Uczestnicy będą mieli szerszą perspektywę na różnorodność świata
– Wykonując swoje zadania, uczestnicy zyskają pewność siebie, poczucie własnej wartości i bardziej odpowiedzialną postawę
– Uczestnicy zyskają poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej

_________________________

MOBILNOŚĆ IV POLSKA

01.06.2025 Polska

Energia wodna, hydroenergia i sposoby ograniczania zanieczyszczenia wody

Temat/temat: energia wodna, zanieczyszczenie wody, energetyka wodna i zasoby wodne
Dzień 1
-Warsztaty na temat zanieczyszczeń w wodzie, źródłach zanieczyszczeń, rozwiązaniach pozwalających oczyścić wody planety
Działalność praktyczna: budowa filtra do wody. Metodologia: praca w grupach. Wyniki: urządzenie filtrujące wodę; lista przyczyn i rozwiązań zanieczyszczenia wody
Dzień 2
– Eksperymenty z wodą: właściwości wody jako pierwiastka naturalnego
– Przyszli ekologiczni inżynierowie: wyobraźcie sobie idealny dom i miasto przyszłości, gra zespołowa/konkurs
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wiedza o właściwościach wody; plakaty o ekologicznym mieście przyszłości.
Dzień 3
– Energia wodna: w jaki sposób można wykorzystać wodę do wytwarzania energii elektrycznej
– Poznanie energii wodnej i wykorzystania wody na jeziorze i tamie Bicaz
Metodologia: prezentacje PPT, wykład, dyskusja w grupach, nauka poprzez bezpośrednią obserwację.
Dzień 4
– Warsztaty: znaczenie czystej wody dla zdrowia
-ICT: quiz online na temat wód świata
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wykres procentowy quizu / analiza.
Dzień 5
– Ocena zdobytej wiedzy
– Informacje zwrotne od uczestników
Metodologia: ankieta i dyskusje.

___________________________________________

MOBILNOŚĆ V – CHORWACJA

02.06.2025 Chorwacja

Nowe metody nauczania przedmiotów ścisłych poprzez moduły STEM Przewodnika po Zielonej Energii

Działalność szkoleniowa dla nauczycieli. Nauczyciele poznają nowe metody nauczania przedmiotów ścisłych zgodnie z teoretycznym i praktycznym podejściem modułów/rozdziałów z Przewodnika po Zielonej Energii (podręcznik pomocniczy). Nauczyciele dowiedzą się, jak zastosować proponowane metody i jak korzystać z Przewodnika po Zielonej Energii jako podręcznik pomocniczy na lekcjach przedmiotów ścisłych i międzyprzedmiotowych.
Treść:
Temat dnia 1: prowadzenie lekcji przedmiotów ścisłych poprzez ćwiczenia praktyczne, przedstawione na przykładzie podręcznika pomocniczego Przewodnik po zielonej energii
Temat dnia 2: łączenie edukacji STEM z podejściem międzyprzedmiotowym, jak pokazano na przykładzie Przewodnika
Temat dnia 3: jak włączyć do edukacji przyszłości szersze, nowoczesne spojrzenie na innowacyjne nauczanie, na przykładzie Przewodnika
Metodologia: warsztaty, wykłady, quizy, dyskusje

Opisz oczekiwane rezultaty działania.

Uczestnicy skorzystają z praktycznego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych, otrzymując informacje i ucząc się, wykonując przykładowe warsztaty z pomocniczego podręcznika Przewodnik po zielonej energii.
Uczestnicy dowiedzą się, jak uwzględnić w swoich przyszłych zajęciach edukację STEM połączoną z podejściem międzyprzedmiotowym. Uczestnicy poznają nowe metody nowoczesnego nauczania na rzecz ekologicznego świata oraz otrzymają instrukcję obsługi podręcznika pomocniczego Poradnik Zielonej Energii.

Uczestnicy skorzystają z międzynarodowej wymiany doświadczeń, dialogu kulturalnego i pedagogicznego z innymi nauczycielami z krajów partnerskich, wzbogacą swoje doświadczenie zawodowe, cechy i wiedzę specjalistyczną w celu uzyskania lepszych umiejętności nauczania w przyszłości.
Uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi od bardziej doświadczonych kolegów, dotyczących edukacji STEM dla przyszłego nauczania przedmiotów ścisłych.
Mobilności kadr i działania szkoleniowe zapobiegną bezruchowi pedagogicznemu oraz będą wspierać innowacyjność i kreatywność w nauczaniu. Szkoły będą promować swój europejski wymiar w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez europejskie partnerstwo i współpracę. Nauczyciele uczestniczący w 3-dniowym szkoleniu skorzystają z niego, zdobywając:
– pogłębiona wiedza naukowa na temat teoretycznych i praktycznych podejść do nauczania przedmiotów STEM
– doskonalenie umiejętności nauczania poprzez naukę nowych metod
– lepsza praktyczna umiejętność kierowania i kierowania uczniami podczas organizowania praktycznych zajęć z przedmiotów ścisłych
– większe doświadczenie w zakresie edukacji i współpracy międzynarodowej
– lepsza motywacja i zaangażowanie w uzyskiwanie wyników i jakości w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zielonej energii – Uczestnicy zyskają międzyprzedmiotowe spojrzenie na nauczanie.
– Uczestnicy skorzystają z doświadczenia, ucząc się, jak uczyć w środowisku wielokulturowym
– Uczestnicy zyskają jakość w swoim zawodzie i udoskonalą swoje umiejętności nauczania dzięki nowym metodom

 

Fizyka

Obliczanie gęstości