MOBILNOŚCI

TerminZadaniaOdpowiedzialniKoszty
5 luty 2024 poniedziałekDzień 1
Seminarium na temat korzyści i wartości ekonomicznej zielonej energii dla start-upów.
Każda delegacja zaprezentuje za pomocą ICT, w jaki sposób zielone przedsiębiorstwa działają na swoim terytorium w temacie zielonej energii (tj. innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, mniejszego wpływu na środowisko itp.).
apel
warsztaty w grupach
prezentacje pptx
6 wtorekDzień 2
Eksperyment: jak działa panel słoneczny, różnice w elektrowniach słonecznych wytwarzających prąd i ciepłą wodę
Poznawanie zielonej energii poprzez wizytę w firmie Energia – przedsiębiorstwie działającym na całym świecie w obszarze zielonej energii i inteligentnych rozwiązań
Metody: eksperyment, obserwacja, badania indywidualne i grupowe.
Rezultaty: lepsza wiedza naukowa i umiejętności STEM.
7 środaDzień 3
Seminarium: Analiza znaczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym codziennym życiu, inteligentne rozwiązanie dla odpowiedniej ochrony środowiska
Eksperymenty: jeden nauczyciel z każdego kraju zademonstruje eksperyment dotyczący zanieczyszczeń, uczniowie będą musieli powtórzyć eksperymenty podzielone na międzynarodowe grupy, pod nadzorem nauczycieli.
Metody: praca w grupach, eksperymenty.
Wyniki: poprawa wiedzy.
8 czwartekDzień 4
– Warsztaty: znaczenie czystej wody dla zdrowia
-ICT: quiz online na temat wód świata
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wykres procentowy quizu / analiza.
9 piątekDzień 5
Ocena zdobytej wiedzy.
Metody: dyskusje, ankiety. Wyniki: wykresy oceny.
Mobilność 1 POLSKA

SPOTKANIE WSTĘPNE (Prowadzi Turcja)

03/10/2023-05/10/2023

Spotkanie wstępne projektu odbędzie się w formie mobilności wirtualnej. Spotkanie wstępne ma na celu przeszkolenie nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich zaangażowanych w projekt w zakresie naukowej części metodologii i treści edukacji STEM. Gospodarzem szkolenia będzie szkoła w Turcji.
Nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert inżynierii z Turcji, Emre Deveci, przeszkoli grupę 4 nauczycieli ze wszystkich 3 krajów partnerskich, informując ich o procedurach, metodologii i praktycznych rozwiązaniach w celu realizacji działań projektowych związanych z warsztatami naukowymi, analizami naukowymi, badaniami i budowanie agregatów prądotwórczych. Inni nauczyciele przedmiotów ścisłych z krajów partnerskich mogą wnieść swój wkład, dzieląc się pomysłami i przykładami dobrych praktyk, przeprowadzając burze mózgów podczas dyskusji w ramach informacji zwrotnej. Działania szkoleniowe będą składać się z 3-dniowych wykładów, filmów, prezentacji, informacji teoretycznych i praktycznych.
Dzień 1: jak przekazać uczniom wiedzę o zielonej energii i zanieczyszczeniach, podstawową wiedzę, metodologię i niezbędne informacje o rzeczywistości naukowej dotyczącej naturalnych i odnawialnych zasobów energii; Edukacja STEM we współczesnym społeczeństwie; propozycje internetowych źródeł informacji
Dzień 2: praktyczna metodologia lekcji przedmiotów ścisłych: jak budować agregaty prądotwórcze, przykłady dobrych praktyk, filmy i prezentacje, scenariusze lekcji, dyskusje na temat zajęć praktycznych; praktyczne warsztaty pokazujące budowę agregatu prądotwórczego;
Dzień 3: metody ewaluacji w nauczaniu zajęć pozalekcyjnych STEM; dyskusje zwrotne, ankiety. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z działalności szkoleniowej, potwierdzające zdobytą wiedzę.
______________________________

MOBILNOŚĆ I – POLSKA

Wprowadzenie na temat zielonej energii, zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wody, gleby) i ich przyczyn

05.02.2024-09.02.2024  POLSKA

Temat/temat: Zielona energia a zanieczyszczenie środowiska
Dzień 1
Seminarium na temat korzyści i wartości ekonomicznej zielonej energii dla start-upów.
Każda delegacja zaprezentuje za pomocą ICT, w jaki sposób zielone przedsiębiorstwa działają na swoim terytorium w temacie zielonej energii (tj. innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, mniejszego wpływu na środowisko itp.).
Metody: warsztaty – zajęcia grupowe.
Wyniki: prezentacje PPT.
Dzień 2
Eksperyment: jak działa panel słoneczny, różnice w elektrowniach słonecznych wytwarzających prąd i ciepłą wodę
Poznawanie zielonej energii poprzez wizytę w firmie Energia – przedsiębiorstwie działającym na całym świecie w obszarze zielonej energii i inteligentnych rozwiązań
Metody: eksperyment, obserwacja, badania indywidualne i grupowe.
Rezultaty: lepsza wiedza naukowa i umiejętności STEM.
Dzień 3
Seminarium: Analiza znaczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym codziennym życiu, inteligentne rozwiązanie dla odpowiedniej ochrony środowiska
Eksperymenty: jeden nauczyciel z każdego kraju zademonstruje eksperyment dotyczący zanieczyszczeń, uczniowie będą musieli powtórzyć eksperymenty podzielone na międzynarodowe grupy, pod nadzorem nauczycieli.
Metody: praca w grupach, eksperymenty.
Wyniki: poprawa wiedzy.
Dzień 4
Produkcja wideo: Zanieczyszczenie dla rówieśników. W tym ćwiczeniu uczniowie będą musieli stworzyć film demonstrujący, jak przeprowadzić eksperyment dotyczący zanieczyszczeń. Ten film będzie musiał być napisany w języku angielskim, a uczniowie będą musieli udostępnić go swoim rówieśnikom po powrocie do własnego kraju
Gry z ciekawostkami na temat zielonej energii i zanieczyszczeń.
Metody: praca zespołowa.
Wyniki: wideo.
Dzień 5
Ocena zdobytej wiedzy. Metody: dyskusje, ankiety. Wyniki: wykresy oceny.

__________________________________________________________

MOBILNOŚĆ II – CHORWACJA

Odnawialne źródła energii, Energia Wiatru, Energia Fal

02.06.2024 – 06.06.2024 Chorwacja

1 dzień
-Burza mózgów „Energia, której używamy”
Uczniowie omawiają znane im źródła energii i ich wykorzystanie.
Metodologia: Praca w grupach. Wyniki: Podsumowanie źródeł energii, z których korzystają ludzie.
– Warsztaty i dyskusja na temat nieodnawialnych i odnawialnych źródeł energii
Metodologia: Poszukiwania indywidualne (ICT) i praca grupowa na temat Energii Wiatrowej – żaglówki, ładowanie akumulatorów, generatory wiatrowe itp. oraz Energii Falowej – odsalanie wody, farmy falowe itp.
Drugi dzień
– Lekcja STEM o energetyce wiatrowej w dwóch sesjach
Rozwijanie umiejętności uczniów XXI wieku, umiejętności cyfrowych, inicjatywy i produktywności, a także krytycznego i pomysłowego myślenia, świadomości globalnej oraz interakcji społecznych i międzykulturowych.
Metodologia: – Zaangażowanie, eksploracja, wyjaśnianie, inżynieria, ocena, szacowanie. Inżynieria obejmuje praktyczną czynność polegającą na budowie dzikiego generatora przy użyciu Engineering Design Circle – pytaj, wyobrażaj sobie, planuj, twórz, testuj, ulepszaj.
Dzień 3
-Pogłębianie wiedzy uczniów na temat zasady działania turbin wiatrowych poprzez wizytę w Przedsiębiorstwo Energetyki Wiatrowej Metodologia: Warsztaty, PPT, obserwacja działania generatorów wiatrowych, gry, szkice
Dzień 4
– Poszerzenie wiedzy studentów na temat energii fal poprzez wizytę w Instytucie Oceanologii. Metodologia: Warsztaty, dyskusja na temat energii fal. Uczniowie wypełniają karty pracy.
– Rozwijanie umiejętności ICT w zakresie zielonej energii poprzez wykonywanie PPT, rysowanie obrazów energii wiatru i fal Metodologia: Praca indywidualna, praca w grupach w celu wykonania PPT oraz zdjęć energii wiatru i fal
Dzień 5
– Warsztaty dotyczące zużycia energii w domu i szkole.
Studenci uczą się, jak efektywnie wykorzystywać zieloną energię, aby nie zanieczyszczać środowiska.
Metodologia: Praca w grupach. Każda grupa przez pewien czas sprawdza energię zużywaną w domu/szkole i podaje pomysły, w jaki sposób można oszczędzać energię. Następnie każda grupa przygotowuje plan energetyczny domu lub szkoły.
-Konkurs „Jak bardzo jesteś zielony?”

Grupą docelową naszego projektu są nasi studenci. Łącznie w mobilności weźmie udział 4 uczniów i 2 nauczycieli. Studenci pogłębiają swoją wiedzę na temat źródeł energii, zanieczyszczania środowiska, rozwiązywania problemów ekologicznych. Studenci poznają Wnioski dotyczące zalet korzystania z odnawialnych źródeł energii, świadomości znaczenia zielonej energii i oszczędzania środowiska.

Wyniki:
Integracja przedmiotów ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki podczas jednej lekcji; modele generatorów wiatrowych, zorganizowanie wystawy modeli zbudowanych przez uczniów.
Rozwinęła wiedzę na temat generatorów wiatrowych i ich roli w gromadzeniu zielonej energii
PPT, zdjęcia zielonej energii. Plany energetyczne domu i szkoły. Zwiększanie świadomości uczniów w zakresie konsekwencji swoich działań

__________________________________

MOBILNOŚĆ III – TURCJA

09.02.2024 Turcja

Energia słoneczna, wykorzystanie paneli fotowoltaicznych i ograniczenie zanieczyszczenia świetlnego

Dzień 1:
– Zaprojektowanie logo dla projektu
Metodologia: Praca indywidualna. Każda szkoła przedstawi propozycje logo. Logo zostanie wybrane w drodze głosowania nauczycieli i przedstawicieli uczniów.
– Konkurs Kahoot dotyczący szczegółów geograficznych/środowiskowych związanych z każdym regionem kraju szkół partnerskich. Metody: indywidualne uczestnictwo z wykorzystaniem technologii ICT.
– Świetliki – Aktywność STEM
Metodologia: Dzięki zestawom STEM uczniowie będą tworzyć świetliki
Dzień 2: Obliczanie śladu energetycznego szkoły
Cele:
-Wprowadzenie do pojęcia śladu energetycznego, jego znaczenia i wpływu na środowisko
-Obliczenie śladu energetycznego szkoły
-Zapoznanie uczniów ze strategią spaceru po galerii
Metodologia: Przed spotkaniem uczniowie obliczą swój ślad energetyczny szkoły, odpowiadając na kwestionariusz dostarczony przez kraj przyjmujący. Podczas spotkania wyniki w formie plakatów online/drukowanych zostaną zaprezentowane przy wykorzystaniu strategii spaceru po galerii. Omówione zostaną podobieństwa i różnice.
Dzień 3:
-Nauka o energii słonecznej i fotowoltaice
Metodologia: Kraj przyjmujący opracuje dla uczniów różne zajęcia skupiające się na formach energii słonecznej i fotowoltaiki oraz arkusz ćwiczeń sprawdzający zrozumienie uczniów.
Dzień 4: Budowa panelu fotowoltaicznego
Metodologia: Kraj przyjmujący zapewni międzynarodowe zespoły studentów materiały do budowy panelu Wyniki: Panele fotowoltaiczne (technologia)
Dzień 5: Zwiedzanie parku fotowoltaicznego
Metodologia: Wycieczka terenowa

Opisz oczekiwane rezultaty działania.

Uczestnicy skorzystają z zajęć poprzez zdobycie:
– poszerzona wiedza na temat energii słonecznej i paneli fotowoltaicznych oraz sposobów wytwarzania przez nie energii elektrycznej
– poszerzona wiedza na temat zanieczyszczenia światłem, obliczanie śladu i poznawanie środowiska w innych krajach
– poprzez zajęcia praktyczne uczestnicy doskonalą swoje umiejętności w zakresie ICT i STEM, zwiększając swoje zainteresowanie nauką przedmiotów ścisłych poprzez działanie – poprzez pracę w grupie i zespołach uczestnicy doskonalą swoje umiejętności współpracy i znajomość języków obcych – dzięki wycieczce terenowej uczestnicy otrzymają lepsze zrozumienie wykorzystania energii słonecznej
Uczestnicy również odniosą korzyści z tego działania, ponieważ:
– poszerzyć swoją wiedzę na temat zielonej energii jako rozwiązania problemu zmian klimatycznych i ograniczenia zanieczyszczeń
-doskonalenie swojej mentalności w zakresie myślenia proekologicznego i odpowiedzialności
– Uczestnicy zyskają perspektywę międzyprzedmiotową.
– Uczestnicy skorzystają z doświadczenia uczenia się w środowisku wielokulturowym
– Uczestnicy doskonalą współpracę w pracy zespołowej i umiejętność integracji w grupie
– Uczestnicy zdobędą podstawowe praktyczne umiejętności życiowe poprzez doświadczenie podróży do innych krajów, ucząc się zachowań w różnych środowiskach –
-Uczestnicy będą mieli szerszą perspektywę na różnorodność świata
– Wykonując swoje zadania, uczestnicy zyskają pewność siebie, poczucie własnej wartości i bardziej odpowiedzialną postawę
– Uczestnicy zyskają poczucie przynależności do wspólnoty europejskiej

_________________________

MOBILNOŚĆ IV POLSKA

01.06.2025 Polska

Energia wodna, hydroenergia i sposoby ograniczania zanieczyszczenia wody

Temat/temat: energia wodna, zanieczyszczenie wody, energetyka wodna i zasoby wodne
Dzień 1
-Warsztaty na temat zanieczyszczeń w wodzie, źródłach zanieczyszczeń, rozwiązaniach pozwalających oczyścić wody planety
Działalność praktyczna: budowa filtra do wody. Metodologia: praca w grupach. Wyniki: urządzenie filtrujące wodę; lista przyczyn i rozwiązań zanieczyszczenia wody
Dzień 2
– Eksperymenty z wodą: właściwości wody jako pierwiastka naturalnego
– Przyszli ekologiczni inżynierowie: wyobraźcie sobie idealny dom i miasto przyszłości, gra zespołowa/konkurs
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wiedza o właściwościach wody; plakaty o ekologicznym mieście przyszłości.
Dzień 3
– Energia wodna: w jaki sposób można wykorzystać wodę do wytwarzania energii elektrycznej
– Poznanie energii wodnej i wykorzystania wody na jeziorze i tamie Bicaz
Metodologia: prezentacje PPT, wykład, dyskusja w grupach, nauka poprzez bezpośrednią obserwację.
Dzień 4
– Warsztaty: znaczenie czystej wody dla zdrowia
-ICT: quiz online na temat wód świata
Metodologia: praca grupowa i praca indywidualna. Wyniki: wykres procentowy quizu / analiza.
Dzień 5
– Ocena zdobytej wiedzy
– Informacje zwrotne od uczestników
Metodologia: ankieta i dyskusje.

___________________________________________

MOBILNOŚĆ V – CHORWACJA

02.06.2025 Chorwacja

Nowe metody nauczania przedmiotów ścisłych poprzez moduły STEM Przewodnika po Zielonej Energii

Działalność szkoleniowa dla nauczycieli. Nauczyciele poznają nowe metody nauczania przedmiotów ścisłych zgodnie z teoretycznym i praktycznym podejściem modułów/rozdziałów z Przewodnika po Zielonej Energii (podręcznik pomocniczy). Nauczyciele dowiedzą się, jak zastosować proponowane metody i jak korzystać z Przewodnika po Zielonej Energii jako podręcznik pomocniczy na lekcjach przedmiotów ścisłych i międzyprzedmiotowych.
Treść:
Temat dnia 1: prowadzenie lekcji przedmiotów ścisłych poprzez ćwiczenia praktyczne, przedstawione na przykładzie podręcznika pomocniczego Przewodnik po zielonej energii
Temat dnia 2: łączenie edukacji STEM z podejściem międzyprzedmiotowym, jak pokazano na przykładzie Przewodnika
Temat dnia 3: jak włączyć do edukacji przyszłości szersze, nowoczesne spojrzenie na innowacyjne nauczanie, na przykładzie Przewodnika
Metodologia: warsztaty, wykłady, quizy, dyskusje

Opisz oczekiwane rezultaty działania.

Uczestnicy skorzystają z praktycznego podejścia do nauczania przedmiotów ścisłych, otrzymując informacje i ucząc się, wykonując przykładowe warsztaty z pomocniczego podręcznika Przewodnik po zielonej energii.
Uczestnicy dowiedzą się, jak uwzględnić w swoich przyszłych zajęciach edukację STEM połączoną z podejściem międzyprzedmiotowym. Uczestnicy poznają nowe metody nowoczesnego nauczania na rzecz ekologicznego świata oraz otrzymają instrukcję obsługi podręcznika pomocniczego Poradnik Zielonej Energii.

Uczestnicy skorzystają z międzynarodowej wymiany doświadczeń, dialogu kulturalnego i pedagogicznego z innymi nauczycielami z krajów partnerskich, wzbogacą swoje doświadczenie zawodowe, cechy i wiedzę specjalistyczną w celu uzyskania lepszych umiejętności nauczania w przyszłości.
Uczestnicy będą mieli także możliwość zadawania pytań i otrzymywania odpowiedzi od bardziej doświadczonych kolegów, dotyczących edukacji STEM dla przyszłego nauczania przedmiotów ścisłych.
Mobilności kadr i działania szkoleniowe zapobiegną bezruchowi pedagogicznemu oraz będą wspierać innowacyjność i kreatywność w nauczaniu. Szkoły będą promować swój europejski wymiar w nauczaniu przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez europejskie partnerstwo i współpracę. Nauczyciele uczestniczący w 3-dniowym szkoleniu skorzystają z niego, zdobywając:
– pogłębiona wiedza naukowa na temat teoretycznych i praktycznych podejść do nauczania przedmiotów STEM
– doskonalenie umiejętności nauczania poprzez naukę nowych metod
– lepsza praktyczna umiejętność kierowania i kierowania uczniami podczas organizowania praktycznych zajęć z przedmiotów ścisłych
– większe doświadczenie w zakresie edukacji i współpracy międzynarodowej
– lepsza motywacja i zaangażowanie w uzyskiwanie wyników i jakości w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zielonej energii – Uczestnicy zyskają międzyprzedmiotowe spojrzenie na nauczanie.
– Uczestnicy skorzystają z doświadczenia, ucząc się, jak uczyć w środowisku wielokulturowym
– Uczestnicy zyskają jakość w swoim zawodzie i udoskonalą swoje umiejętności nauczania dzięki nowym metodom