Projekty Unijne

2012 – 2014 LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Multilateral school partnerships  „Effective Science Learning with Senses” –  projekt partnerski Gimnazjum z Gorzyc Wielkich ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Holandii – projekt finansowany przez Unię Europejską

2019 – 2022 – realizacja projektu “Science is cool!” ze szkołami z Rumunii, Włoch oraz Turcji w ramach projektu Erasmus Plus w Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich, 2019-1-RO01-KA229-063363 – koordynator projektu
https://www.science-is-cool.net

2019 – 2022 – realizacja projektu “Learning and Sharing with CLIL” ze szkołami w Portugalii i Wloszech w ramach projektu Erasmus Plus w Szkole Podstawowej w Lamkach – nauczyciel wspierający z przedmiotów przyrodniczych

2020 – 2022 – realizacja projektu ”Innowacja w metodologii nauczania języków obcych oraz fizyki w szkołach podstawowych Gminy Ostrów Wielkopolski”, w ramach projektu Erasmus Plus, 2020-1-PL01-KA101-078438 – koordynator projektu

2023 – 2024 – realizacja projektu – kursu dla nauczycieli ”Ciekawa nauka z WEB2 (Fun learning with Web2)” w CEKDEV w Antalii w Turcji oraz Szkole Podstawowej w Jankowie Zaleśnym, w ramach projektu Erasmus Plus FERS, 2022-2-PL01-KA122-SCH-000091941- koordynator projektu

Kraje Partnerskie

Turcja

Janków Zaleśny

KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education

Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym-Poland
Özel Antalya Vizyon Koleji Anadolu Lisesi-Turkey https://www.vizyonkoleji.k12.tr/
Primary school Kistanje-Croatia

Cele: 1. Zwiększenie zrozumienia, wiedzy o środowisku i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie zrównoważonej energii i ochrony środowiska
2. Uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych poprzez działania praktyczne, promujące edukację STEM
3. Promowanie włączenia społecznego poprzez oferowanie równych szans uczenia się uczniom z różnych środowisk społecznych Cele są bezpośrednio powiązane z priorytetami: poszerzanie wiedzy naukowej uczniów na temat zielonej energii i zagadnień środowiskowych odnosi się do priorytetu dotyczącego środowiska i klimatu; uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów ścisłych i ścisłych zwiększa poziom osiągnięć w STEM; włączenie społeczne osiąga się poprzez włączenie do działań projektowych uczniów z obszarów defaworyzowanych.

Wyniki projektu są SMART, naukowe, innowacyjne i praktyczne:
– Przewodnik po zielonej energii (informacje teoretyczne i wytyczne dotyczące praktycznych lekcji i zajęć na temat naturalnych zasobów energii i sposobów ich wykorzystania)
– Maszyny zaprojektowane przez uczniów, mogące wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Modele zbudowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
generator wiatrowy
generator światła słonecznego
turbina parowa (geotermiczna)
generator hydroelektryczny
generator fal
– Strona internetowa projektu
– Magazyn Naukowy, zbiór artykułów i badań związanych ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi i przyszłością ekologiczną wykorzystującą energie odnawialne
– Badania naukowe dotyczące zanieczyszczeń: Badania dotyczące produkcji paliw, płyt pilśniowych, naturalnego kleju z odpadów rolniczych. Prezentacje na temat energii naturalnej/zielonej: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
Badania na temat: wykorzystania poszczególnych źródeł energii w mieście; zanieczyszczenia w regionach, miastach i źródłach zanieczyszczeń lokalnych; Zagrożenia dla środowiska i ekosystemu (gatunki wymarłe lub zagrożone, trujące nawozy, zanieczyszczenia chemiczne w żywności, odpady plastikowe w przyrodzie), jak oczyścić wodę z mórz i oceanów.
– Projekt ekologicznego domu, zielonego miasta przyszłości (idealny ekologiczny dom i miasto z ekologicznym transportem i naturalną energią). Jak wygląda przyszła planeta?
– Analiza wykorzystania energii naturalnej w regionie. Studenci sprawdzają, jaka część zapotrzebowania miasta na energię elektryczną pochodzi ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
– Statystyki: ile energii naturalnej wykorzystuje się w ich społeczności. Porównanie regionów/krajów.
– Twórczość pisarska: kompozycje, pamiętniki o tym, jaki powinien być przyszły świat, z zieloną energią i bez zanieczyszczeń. Plakaty, rysunki o lepszej przyszłości świata bez zanieczyszczeń.
-Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia gleby? Jakie są konsekwencje stosowania środków chemicznych w rolnictwie? zrób prosty naturalny kompost w butelce z odpadów owoców, warzyw, herbaty
– Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, Znaczenie recyklingu wody i wykonania filtra wody. Przewodnik wraz z działaniami w ramach projektu będzie promował edukację STEM w szkołach partnerskich i dotarł do docelowych odbiorców, czyli beneficjentów pośrednich
-Green Energy Saves the Earth to projekt bardzo potrzebny nowym pokoleniom, który oferuje trwałe rezultaty dla przyszłości planety oraz rozwoju edukacji i mentalności: Przewodnik po zielonej energii, podręcznik naukowy zawierający informacje teoretyczne i praktyczne, przeznaczony dla dostępnych nauczycieli i uczniów na całym świecie.
-W kontekście zmian klimatycznych i zanieczyszczeń zidentyfikowaliśmy potrzebę stosowania zielonej energii odnawialnej, która nie wytwarza toksycznych emisji szkodliwych dla atmosfery i klimatu. Uczniowie nie są świadomi konsekwencji zanieczyszczeń i dostępnych dla ludzkości rozwiązań w zakresie zielonej energii. Muszą uczyć się oszczędzać środowisko, a także rozwijać zainteresowania i umiejętności naukowe.
-Analizę potrzeb uczniów przeprowadzono w drodze ankiety w naszych 3 szkołach. Wyniki ankiety na partnerstwo: ponad 80% niska wiedza na temat zielonej energii i ponad 90% duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy o zielonej energii poprzez działania praktyczne.
-Proponujemy innowacyjny projekt, którego celem jest poprawa edukacji STEM w naszych szkołach, promowanie mentalności chroniącej środowisko poprzez skupienie się na zielonej energii. Pragniemy wydrukować Poradnik po Zielonej Energii, który poprzez atrakcyjne zajęcia praktyczne będzie służył jako podręcznik do nauczania treści naukowych związanych z ekologiczną energią naturalną.
– W ramach partnerstwa przeprowadzono analizę SWOT potrzeb uczniów na podstawie wyników ankiety:
Mocne strony: doświadczona kadra w zakresie zagadnień środowiskowych, innowacyjne pomysły na produkcję zielonej energii, studenci chcą angażować się w działania proekologiczne
Słabe strony: brak środków finansowych, brak sprzętu, brak czasu na lekcjach
Możliwości: nauka, wymiana pomysłów, rozwój umiejętności, dołączenie do projektu Erasmus+ skupiającego się na środowisku i nauce, dołączenie do międzynarodowego zespołu zajmującego się rozwojem umiejętności środowiskowych i STEM

Zagrożenia: tradycyjne poglądy na generatory energii, zmieniające się standardy, stawianie czoła przeszkodom.

Nasza współpraca jest znacząca merytorycznie: mamy nauczycieli przedmiotów ścisłych, którzy są ekspertami w budowie agregatów prądotwórczych i innowacyjnych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Mamy doświadczenie w ekologicznych zajęciach pozalekcyjnych.
Nasz wniosek o finansowanie wynika z potrzeby skutecznych i innowacyjnych metod wspierania zmian w edukacji, podnoszenia kompetencji nauczycieli, pomagania środowisku i aktywnego zaangażowania rodzin oraz sieci lokalnych/międzynarodowych w życie szkoły.
Chcemy zrealizować ten innowacyjny projekt, który oferuje rozwiązania na przyszłość, ucząc uczniów o zielonej energii odnawialnej, ekologicznych domach, czystym powietrzu i zielonych miastach.

Działania pozwolą osiągnąć następujące cele projektu:
– Warsztaty, opracowania naukowe, analizy zanieczyszczeń, prezentacje zagadnień i rozwiązań środowiskowych poszerzą wiedzę i świadomość uczniów na temat środowiska oraz najlepszych rozwiązań na przyszłość.
– Zajęcia praktyczne uatrakcyjnią naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz poprawią wyniki uczniów w szkole, na lekcjach przedmiotów ścisłych.
– Budowa generatorów prądu wykorzystujących naturalną zieloną energię poprawi wiedzę uczniów i umiejętności STEM, zwiększając ich pewność w rozumieniu nauki i inżynierii
– Zajęcia na świeżym powietrzu związane ze środowiskiem oraz wizyty w elektrowniach wodnych, młynach i elektrowniach wiatrowych zwiększą zainteresowanie uczniów, ich ciekawość, odpowiedzialność i związek ze środowiskiem, a także zainteresowanie nauką i zieloną energią.
– Mobilności międzynarodowe i komunikacja z rówieśnikami z innych krajów poprawią znajomość języków obcych i zapewnią włączenie społeczne uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zwiększając pewność przynależności do wspólnoty europejskiej.
– Działania w ramach projektu, które obejmą uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zapewnią włączenie społeczne nieuprzywilejowanych kategorii o ograniczonych szansach.
– Spotkanie wstępne dla nauczycieli poprawi ich doświadczenie zawodowe i wykorzystanie metodologii.
– Zajęcia praktyczne poszerzą wiedzę nauczycieli i metody nauczania przedmiotów STEM
– Działania w zakresie ICT poprawią umiejętności cyfrowe i technologiczne uczniów
– Eseje, rysunki, plakaty, wystawy o przyszłym świecie pobudzą uczniów do kreatywności i krytycznego myślenia, pomagając im utrwalić mentalność ekologiczną.
Działania zostaną rozłożone równomiernie na 2 lata. Co 2 miesiące szkoły partnerskie będą realizować zaplanowane działanie:

– wrzesień/listopad 2023 prowadzenie prezentacji na temat naturalnej zielonej energii: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
-grudzień 2023/styczeń 2024 prowadzenie prezentacji na temat zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie, pogłębianie wiedzy
– luty/marzec 2024 wystawy i rysunki plakatowe urządzeń i rozwiązań zielonej energii ograniczających zanieczyszczenia, rozwijanie umiejętności projektowania
– Analiza naukowa i statystyki z kwietnia / maja 2024 r. dotyczące zużycia zielonej energii w każdym regionie partnerskim, zwiększająca świadomość
– Czerwiec 2024 zajęcia plenerowe zwiększające odpowiedzialność wobec środowiska
– Warsztaty wrzesień/listopad 2024 na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i zanieczyszczeń, poszerzające wiedzę naukową
– grudzień 2024/styczeń 2025 twórcze pisanie na temat przyszłości środowiska planety, doskonalenie odpowiedzialności i umiejętności krytycznego myślenia
– luty/marzec 2025 budowa agregatu prądotwórczego wykorzystującego zieloną energię, działanie praktyczne zwiększające zainteresowanie nauki
– kwiecień/maj 2025 zaprojektowanie projektu idealnego ekologicznego domu i zielonego miasta przyszłości
– Czerwiec/lipiec 2025 zajęcia plenerowe promujące postawę proekologiczną i odpowiedzialność

Polski koordynator zapewni przywództwo, będzie monitorował postępy i wyznaczał terminy uzyskania wyników.
Zadania zostaną rozdzielone po równo: każda szkoła partnerska będzie miała równe prawa, obowiązki, rolę i wkład w rezultaty projektu.
– Turecki nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert w dziedzinie inżynierii Emre Deveci przekaże innym nauczycielom przedmiotów ścisłych ze szkół partnerskich podczas wstępnego spotkania szkoleniowego w Turcji na temat metodologii praktycznych działań STEM w ramach projektu.
-Polska i Turcja zapewnią również wytyczne dotyczące drugiego szkolenia nauczycieli dotyczącego metod nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Każda szkoła partnerska:
– w równym stopniu zajmują się badaniami naukowymi i prezentacjami, warsztatami i wynikami
– wniosą swoją wiedzę naukową i wniosą wkład w wyniki
– oferować analizy i badania naukowe, które przyczynią się do końcowych rezultatów projektu
– realizują zaplanowane zajęcia lokalne z większą grupą w swojej szkole, zgodnie z harmonogramem.
-Zajęcia edukacyjne będą dystrybuowane zgodnie z wcześniejszą umową.
-Budżetem będzie zarządzał zespół zarządzający: dyrektor szkoły, szkolny księgowy i odpowiedzialny personel. W każdej szkole partnerskiej budżet będzie zarządzany poprzez wstępny plan kalkulujący niezbędne wydatki, portfel zawierający dokumenty finansowe, raporty bankowe, płatności i wpływy.
-Czas będzie zarządzany poprzez precyzyjne planowanie oraz stałą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami projektowymi w szkołach partnerskich.

-Polska i Turcja zapewnią również wytyczne dotyczące drugiego szkolenia nauczycieli dotyczącego metod nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Każda szkoła partnerska:
– w równym stopniu zajmują się badaniami naukowymi i prezentacjami, warsztatami i wynikami
– wniosą swoją wiedzę naukową i wniosą wkład w wyniki
– oferować analizy i badania naukowe, które przyczynią się do końcowych rezultatów projektu
– realizują zaplanowane zajęcia lokalne z większą grupą w swojej szkole, zgodnie z harmonogramem.
-Zajęcia edukacyjne będą dystrybuowane zgodnie z wcześniejszą umową.
-Budżetem będzie zarządzał zespół zarządzający: dyrektor szkoły, szkolny księgowy i odpowiedzialny personel. W każdej szkole partnerskiej budżet będzie zarządzany poprzez wstępny plan kalkulujący niezbędne wydatki, portfel zawierający dokumenty finansowe, raporty bankowe, płatności i wpływy.
-Czas będzie zarządzany poprzez precyzyjne planowanie oraz stałą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami projektowymi w szkołach partnerskich.
Koordynator projektu będzie na bieżąco śledził działania i planowane rezultaty, przekazując partnerom warunki realizacji, terminy i niezbędne zadania.
-Każda osoba kontaktowa będzie odpowiedzialna za przestrzeganie harmonogramu z zaplanowanymi działaniami i wynikami, informowanie o ewentualnych opóźnieniach i sytuacjach. W przypadku opóźnień zajęcia zostaną przełożone w możliwie najkrótszym czasie, w dogodnym dla uczestników terminie.
-Polski partner udostępni naukową bazę danych na temat agregatów prądotwórczych oraz praktyczne podejście do budowy urządzeń.
-Chorwacka szkoła będzie koordynować pisanie i publikację Przewodnika po zielonej energii i Magazynu Projektu.

Wszystkie działania Partnerstwa na małą skalę muszą odbywać się w krajach organizacji uczestniczących w projekcie. Dodatkowo, jeżeli jest to należycie uzasadnione w odniesieniu do celów lub realizacji projektu, działania mogą odbywać się także w siedzibie Instytucji Unii Europejskiej, nawet jeżeli w projekcie nie uczestniczą organizacje uczestniczące z kraju goszczącego Instytucję .

_________________________________________________

SPOTKANIE WSTĘPNE (Prowadzi Turcja)

03/10/2023-05/10/2023

Spotkanie wstępne projektu odbędzie się w formie mobilności wirtualnej. Spotkanie wstępne ma na celu przeszkolenie nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich zaangażowanych w projekt w zakresie naukowej części metodologii i treści edukacji STEM. Gospodarzem szkolenia będzie szkoła w Turcji.
Nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert inżynierii z Turcji, Emre Deveci, przeszkoli grupę 4 nauczycieli ze wszystkich 3 krajów partnerskich, informując ich o procedurach, metodologii i praktycznych rozwiązaniach w celu realizacji działań projektowych związanych z warsztatami naukowymi, analizami naukowymi, badaniami i budowanie agregatów prądotwórczych. Inni nauczyciele przedmiotów ścisłych z krajów partnerskich mogą wnieść swój wkład, dzieląc się pomysłami i przykładami dobrych praktyk, przeprowadzając burze mózgów podczas dyskusji w ramach informacji zwrotnej. Działania szkoleniowe będą składać się z 3-dniowych wykładów, filmów, prezentacji, informacji teoretycznych i praktycznych.
Dzień 1: jak przekazać uczniom wiedzę o zielonej energii i zanieczyszczeniach, podstawową wiedzę, metodologię i niezbędne informacje o rzeczywistości naukowej dotyczącej naturalnych i odnawialnych zasobów energii; Edukacja STEM we współczesnym społeczeństwie; propozycje internetowych źródeł informacji
Dzień 2: praktyczna metodologia lekcji przedmiotów ścisłych: jak budować agregaty prądotwórcze, przykłady dobrych praktyk, filmy i prezentacje, scenariusze lekcji, dyskusje na temat zajęć praktycznych; praktyczne warsztaty pokazujące budowę agregatu prądotwórczego;
Dzień 3: metody ewaluacji w nauczaniu zajęć pozalekcyjnych STEM; dyskusje zwrotne, ankiety. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z działalności szkoleniowej, potwierdzające zdobytą wiedzę.
______________________________

Wprowadzenie na temat zielonej energii, zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wody, gleby) i ich przyczyn

05.02.2024-09.02.2024  POLSKA

Temat/temat: Zielona energia a zanieczyszczenie środowiska
Dzień 1
Seminarium na temat korzyści i wartości ekonomicznej zielonej energii dla start-upów.
Każda delegacja zaprezentuje za pomocą ICT, w jaki sposób zielone przedsiębiorstwa działają na swoim terytorium w temacie zielonej energii (tj. innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, mniejszego wpływu na środowisko itp.).
Metody: warsztaty – zajęcia grupowe.
Wyniki: prezentacje PPT.
Dzień 2
Eksperyment: jak działa panel słoneczny, różnice w elektrowniach słonecznych wytwarzających prąd i ciepłą wodę
Poznawanie zielonej energii poprzez wizytę w firmie Energia – przedsiębiorstwie działającym na całym świecie w obszarze zielonej energii i inteligentnych rozwiązań
Metody: eksperyment, obserwacja, badania indywidualne i grupowe.
Rezultaty: lepsza wiedza naukowa i umiejętności STEM.
Dzień 3
Seminarium: Analiza znaczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym codziennym życiu, inteligentne rozwiązanie dla odpowiedniej ochrony środowiska
Eksperymenty: jeden nauczyciel z każdego kraju zademonstruje eksperyment dotyczący zanieczyszczeń, uczniowie będą musieli powtórzyć eksperymenty podzielone na międzynarodowe grupy, pod nadzorem nauczycieli.
Metody: praca w grupach, eksperymenty.
Wyniki: poprawa wiedzy.
Dzień 4
Produkcja wideo: Zanieczyszczenie dla rówieśników. W tym ćwiczeniu uczniowie będą musieli stworzyć film demonstrujący, jak przeprowadzić eksperyment dotyczący zanieczyszczeń. Ten film będzie musiał być napisany w języku angielskim, a uczniowie będą musieli udostępnić go swoim rówieśnikom po powrocie do własnego kraju
Gry z ciekawostkami na temat zielonej energii i zanieczyszczeń.
Metody: praca zespołowa.
Wyniki: wideo.
Dzień 5
Ocena zdobytej wiedzy. Metody: dyskusje, ankiety. Wyniki: wykresy oceny.

______________________________