Projekty Unijne

2012 – 2014 LIFELONG LEARNING PROGRAMME COMENIUS Multilateral school partnerships  „Effective Science Learning with Senses” –  projekt partnerski Gimnazjum z Gorzyc Wielkich ze szkołami z Turcji, Rumunii, Niemiec, Holandii – projekt finansowany przez Unię Europejską

2019 – 2022 – realizacja projektu “Science is cool!” ze szkołami z Rumunii, Włoch oraz Turcji w ramach projektu Erasmus Plus w Szkole Podstawowej w Gorzycach Wielkich, 2019-1-RO01-KA229-063363 – koordynator projektu
https://www.science-is-cool.net

2019 – 2022 – realizacja projektu “Learning and Sharing with CLIL” ze szkołami w Portugalii i Wloszech w ramach projektu Erasmus Plus w Szkole Podstawowej w Lamkach – nauczyciel wspierający z przedmiotów przyrodniczych

2020 – 2022 – realizacja projektu ”Innowacja w metodologii nauczania języków obcych oraz fizyki w szkołach podstawowych Gminy OstrówWielkopolski”, w ramach projektu Erasmus Plus, 2020-1-PL01-KA101-078438 – koordynator projektu

Kraje Partnerskie

Turcja

 

Janków Zaleśny

KA210-SCH – Small-scale partnerships in school education

Szkoła Podstawowa im. Powstania Wielkopolskiego w Jankowie Zaleśnym-Poland
Özel Antalya Vizyon Koleji Anadolu Lisesi-Turkey https://www.vizyonkoleji.k12.tr/
Primary school Kistanje-Croatia

Cele: 1. Zwiększenie zrozumienia, wiedzy o środowisku i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie zrównoważonej energii i ochrony środowiska
2. Uatrakcyjnianie nauczania przedmiotów ścisłych poprzez działania praktyczne, promujące edukację STEM
3. Promowanie włączenia społecznego poprzez oferowanie równych szans uczenia się uczniom z różnych środowisk społecznych Cele są bezpośrednio powiązane z priorytetami: poszerzanie wiedzy naukowej uczniów na temat zielonej energii i zagadnień środowiskowych odnosi się do priorytetu dotyczącego środowiska i klimatu; uatrakcyjnienie nauczania przedmiotów ścisłych i ścisłych zwiększa poziom osiągnięć w STEM; włączenie społeczne osiąga się poprzez włączenie do działań projektowych uczniów z obszarów defaworyzowanych.

Wyniki projektu są SMART, naukowe, innowacyjne i praktyczne:
– Przewodnik po zielonej energii (informacje teoretyczne i wytyczne dotyczące praktycznych lekcji i zajęć na temat naturalnych zasobów energii i sposobów ich wykorzystania)
– Maszyny zaprojektowane przez uczniów, mogące wytwarzać energię elektryczną ze źródeł odnawialnych. Modele zbudowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli:
generator wiatrowy
generator światła słonecznego
turbina parowa (geotermiczna)
generator hydroelektryczny
generator fal
– Strona internetowa projektu
– Magazyn Naukowy, zbiór artykułów i badań związanych ze środowiskiem, zmianami klimatycznymi i przyszłością ekologiczną wykorzystującą energie odnawialne
– Badania naukowe dotyczące zanieczyszczeń: Badania dotyczące produkcji paliw, płyt pilśniowych, naturalnego kleju z odpadów rolniczych. Prezentacje na temat energii naturalnej/zielonej: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
Badania na temat: wykorzystania poszczególnych źródeł energii w mieście; zanieczyszczenia w regionach, miastach i źródłach zanieczyszczeń lokalnych; Zagrożenia dla środowiska i ekosystemu (gatunki wymarłe lub zagrożone, trujące nawozy, zanieczyszczenia chemiczne w żywności, odpady plastikowe w przyrodzie), jak oczyścić wodę z mórz i oceanów.
– Projekt ekologicznego domu, zielonego miasta przyszłości (idealny ekologiczny dom i miasto z ekologicznym transportem i naturalną energią). Jak wygląda przyszła planeta?
– Analiza wykorzystania energii naturalnej w regionie. Studenci sprawdzają, jaka część zapotrzebowania miasta na energię elektryczną pochodzi ze źródeł odnawialnych i nieodnawialnych.
– Statystyki: ile energii naturalnej wykorzystuje się w ich społeczności. Porównanie regionów/krajów.
– Twórczość pisarska: kompozycje, pamiętniki o tym, jaki powinien być przyszły świat, z zieloną energią i bez zanieczyszczeń. Plakaty, rysunki o lepszej przyszłości świata bez zanieczyszczeń.
-Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia gleby? Jakie są konsekwencje stosowania środków chemicznych w rolnictwie? zrób prosty naturalny kompost w butelce z odpadów owoców, warzyw, herbaty
– Warsztaty na temat przyczyn zanieczyszczenia wody, Znaczenie recyklingu wody i wykonania filtra wody. Przewodnik wraz z działaniami w ramach projektu będzie promował edukację STEM w szkołach partnerskich i dotarł do docelowych odbiorców, czyli beneficjentów pośrednich
-Green Energy Saves the Earth to projekt bardzo potrzebny nowym pokoleniom, który oferuje trwałe rezultaty dla przyszłości planety oraz rozwoju edukacji i mentalności: Przewodnik po zielonej energii, podręcznik naukowy zawierający informacje teoretyczne i praktyczne, przeznaczony dla dostępnych nauczycieli i uczniów na całym świecie.
-W kontekście zmian klimatycznych i zanieczyszczeń zidentyfikowaliśmy potrzebę stosowania zielonej energii odnawialnej, która nie wytwarza toksycznych emisji szkodliwych dla atmosfery i klimatu. Uczniowie nie są świadomi konsekwencji zanieczyszczeń i dostępnych dla ludzkości rozwiązań w zakresie zielonej energii. Muszą uczyć się oszczędzać środowisko, a także rozwijać zainteresowania i umiejętności naukowe.
-Analizę potrzeb uczniów przeprowadzono w drodze ankiety w naszych 3 szkołach. Wyniki ankiety na partnerstwo: ponad 80% niska wiedza na temat zielonej energii i ponad 90% duże zainteresowanie zdobywaniem wiedzy o zielonej energii poprzez działania praktyczne.
-Proponujemy innowacyjny projekt, którego celem jest poprawa edukacji STEM w naszych szkołach, promowanie mentalności chroniącej środowisko poprzez skupienie się na zielonej energii. Pragniemy wydrukować Poradnik po Zielonej Energii, który poprzez atrakcyjne zajęcia praktyczne będzie służył jako podręcznik do nauczania treści naukowych związanych z ekologiczną energią naturalną.
– W ramach partnerstwa przeprowadzono analizę SWOT potrzeb uczniów na podstawie wyników ankiety:
Mocne strony: doświadczona kadra w zakresie zagadnień środowiskowych, innowacyjne pomysły na produkcję zielonej energii, studenci chcą angażować się w działania proekologiczne
Słabe strony: brak środków finansowych, brak sprzętu, brak czasu na lekcjach
Możliwości: nauka, wymiana pomysłów, rozwój umiejętności, dołączenie do projektu Erasmus+ skupiającego się na środowisku i nauce, dołączenie do międzynarodowego zespołu zajmującego się rozwojem umiejętności środowiskowych i STEM

Zagrożenia: tradycyjne poglądy na generatory energii, zmieniające się standardy, stawianie czoła przeszkodom.

Nasza współpraca jest znacząca merytorycznie: mamy nauczycieli przedmiotów ścisłych, którzy są ekspertami w budowie agregatów prądotwórczych i innowacyjnych urządzeń wykorzystujących energię odnawialną. Mamy doświadczenie w ekologicznych zajęciach pozalekcyjnych.
Nasz wniosek o finansowanie wynika z potrzeby skutecznych i innowacyjnych metod wspierania zmian w edukacji, podnoszenia kompetencji nauczycieli, pomagania środowisku i aktywnego zaangażowania rodzin oraz sieci lokalnych/międzynarodowych w życie szkoły.
Chcemy zrealizować ten innowacyjny projekt, który oferuje rozwiązania na przyszłość, ucząc uczniów o zielonej energii odnawialnej, ekologicznych domach, czystym powietrzu i zielonych miastach.

Działania pozwolą osiągnąć następujące cele projektu:
– Warsztaty, opracowania naukowe, analizy zanieczyszczeń, prezentacje zagadnień i rozwiązań środowiskowych poszerzą wiedzę i świadomość uczniów na temat środowiska oraz najlepszych rozwiązań na przyszłość.
– Zajęcia praktyczne uatrakcyjnią naukę przedmiotów ścisłych i przyrodniczych oraz poprawią wyniki uczniów w szkole, na lekcjach przedmiotów ścisłych.
– Budowa generatorów prądu wykorzystujących naturalną zieloną energię poprawi wiedzę uczniów i umiejętności STEM, zwiększając ich pewność w rozumieniu nauki i inżynierii
– Zajęcia na świeżym powietrzu związane ze środowiskiem oraz wizyty w elektrowniach wodnych, młynach i elektrowniach wiatrowych zwiększą zainteresowanie uczniów, ich ciekawość, odpowiedzialność i związek ze środowiskiem, a także zainteresowanie nauką i zieloną energią.
– Mobilności międzynarodowe i komunikacja z rówieśnikami z innych krajów poprawią znajomość języków obcych i zapewnią włączenie społeczne uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zwiększając pewność przynależności do wspólnoty europejskiej.
– Działania w ramach projektu, które obejmą uczniów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zapewnią włączenie społeczne nieuprzywilejowanych kategorii o ograniczonych szansach.
– Spotkanie wstępne dla nauczycieli poprawi ich doświadczenie zawodowe i wykorzystanie metodologii.
– Zajęcia praktyczne poszerzą wiedzę nauczycieli i metody nauczania przedmiotów STEM
– Działania w zakresie ICT poprawią umiejętności cyfrowe i technologiczne uczniów
– Eseje, rysunki, plakaty, wystawy o przyszłym świecie pobudzą uczniów do kreatywności i krytycznego myślenia, pomagając im utrwalić mentalność ekologiczną.
Działania zostaną rozłożone równomiernie na 2 lata. Co 2 miesiące szkoły partnerskie będą realizować zaplanowane działanie:

– wrzesień/listopad 2023 prowadzenie prezentacji na temat naturalnej zielonej energii: światła słonecznego, wody, fal, wiatru, energii wodnej, geotermalnej i bioenergii jako odnawialnych źródeł energii
-grudzień 2023/styczeń 2024 prowadzenie prezentacji na temat zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie, pogłębianie wiedzy
– luty/marzec 2024 wystawy i rysunki plakatowe urządzeń i rozwiązań zielonej energii ograniczających zanieczyszczenia, rozwijanie umiejętności projektowania
– Analiza naukowa i statystyki z kwietnia / maja 2024 r. dotyczące zużycia zielonej energii w każdym regionie partnerskim, zwiększająca świadomość
– Czerwiec 2024 zajęcia plenerowe zwiększające odpowiedzialność wobec środowiska
– Warsztaty wrzesień/listopad 2024 na temat zagrożeń wynikających ze zmian klimatycznych i zanieczyszczeń, poszerzające wiedzę naukową
– grudzień 2024/styczeń 2025 twórcze pisanie na temat przyszłości środowiska planety, doskonalenie odpowiedzialności i umiejętności krytycznego myślenia
– luty/marzec 2025 budowa agregatu prądotwórczego wykorzystującego zieloną energię, działanie praktyczne zwiększające zainteresowanie nauki
– kwiecień/maj 2025 zaprojektowanie projektu idealnego ekologicznego domu i zielonego miasta przyszłości
– Czerwiec/lipiec 2025 zajęcia plenerowe promujące postawę proekologiczną i odpowiedzialność

Polski koordynator zapewni przywództwo, będzie monitorował postępy i wyznaczał terminy uzyskania wyników.
Zadania zostaną rozdzielone po równo: każda szkoła partnerska będzie miała równe prawa, obowiązki, rolę i wkład w rezultaty projektu.
– Turecki nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert w dziedzinie inżynierii Emre Deveci przekaże innym nauczycielom przedmiotów ścisłych ze szkół partnerskich podczas wstępnego spotkania szkoleniowego w Turcji na temat metodologii praktycznych działań STEM w ramach projektu.
-Polska i Turcja zapewnią również wytyczne dotyczące drugiego szkolenia nauczycieli dotyczącego metod nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Każda szkoła partnerska:
– w równym stopniu zajmują się badaniami naukowymi i prezentacjami, warsztatami i wynikami
– wniosą swoją wiedzę naukową i wniosą wkład w wyniki
– oferować analizy i badania naukowe, które przyczynią się do końcowych rezultatów projektu
– realizują zaplanowane zajęcia lokalne z większą grupą w swojej szkole, zgodnie z harmonogramem.
-Zajęcia edukacyjne będą dystrybuowane zgodnie z wcześniejszą umową.
-Budżetem będzie zarządzał zespół zarządzający: dyrektor szkoły, szkolny księgowy i odpowiedzialny personel. W każdej szkole partnerskiej budżet będzie zarządzany poprzez wstępny plan kalkulujący niezbędne wydatki, portfel zawierający dokumenty finansowe, raporty bankowe, płatności i wpływy.
-Czas będzie zarządzany poprzez precyzyjne planowanie oraz stałą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami projektowymi w szkołach partnerskich.

-Polska i Turcja zapewnią również wytyczne dotyczące drugiego szkolenia nauczycieli dotyczącego metod nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Każda szkoła partnerska:
– w równym stopniu zajmują się badaniami naukowymi i prezentacjami, warsztatami i wynikami
– wniosą swoją wiedzę naukową i wniosą wkład w wyniki
– oferować analizy i badania naukowe, które przyczynią się do końcowych rezultatów projektu
– realizują zaplanowane zajęcia lokalne z większą grupą w swojej szkole, zgodnie z harmonogramem.
-Zajęcia edukacyjne będą dystrybuowane zgodnie z wcześniejszą umową.
-Budżetem będzie zarządzał zespół zarządzający: dyrektor szkoły, szkolny księgowy i odpowiedzialny personel. W każdej szkole partnerskiej budżet będzie zarządzany poprzez wstępny plan kalkulujący niezbędne wydatki, portfel zawierający dokumenty finansowe, raporty bankowe, płatności i wpływy.
-Czas będzie zarządzany poprzez precyzyjne planowanie oraz stałą komunikację i współpracę pomiędzy zespołami projektowymi w szkołach partnerskich.
Koordynator projektu będzie na bieżąco śledził działania i planowane rezultaty, przekazując partnerom warunki realizacji, terminy i niezbędne zadania.
-Każda osoba kontaktowa będzie odpowiedzialna za przestrzeganie harmonogramu z zaplanowanymi działaniami i wynikami, informowanie o ewentualnych opóźnieniach i sytuacjach. W przypadku opóźnień zajęcia zostaną przełożone w możliwie najkrótszym czasie, w dogodnym dla uczestników terminie.
-Polski partner udostępni naukową bazę danych na temat agregatów prądotwórczych oraz praktyczne podejście do budowy urządzeń.
-Chorwacka szkoła będzie koordynować pisanie i publikację Przewodnika po zielonej energii i Magazynu Projektu.

Wszystkie działania Partnerstwa na małą skalę muszą odbywać się w krajach organizacji uczestniczących w projekcie. Dodatkowo, jeżeli jest to należycie uzasadnione w odniesieniu do celów lub realizacji projektu, działania mogą odbywać się także w siedzibie Instytucji Unii Europejskiej, nawet jeżeli w projekcie nie uczestniczą organizacje uczestniczące z kraju goszczącego Instytucję .

_________________________________________________

SPOTKANIE WSTĘPNE (Prowadzi Turcja)

03/10/2023-05/10/2023

Spotkanie wstępne projektu odbędzie się w formie mobilności wirtualnej. Spotkanie wstępne ma na celu przeszkolenie nauczycieli ze wszystkich szkół partnerskich zaangażowanych w projekt w zakresie naukowej części metodologii i treści edukacji STEM. Gospodarzem szkolenia będzie szkoła w Turcji.
Nauczyciel przedmiotów ścisłych i ekspert inżynierii z Turcji, Emre Deveci, przeszkoli grupę 4 nauczycieli ze wszystkich 3 krajów partnerskich, informując ich o procedurach, metodologii i praktycznych rozwiązaniach w celu realizacji działań projektowych związanych z warsztatami naukowymi, analizami naukowymi, badaniami i budowanie agregatów prądotwórczych. Inni nauczyciele przedmiotów ścisłych z krajów partnerskich mogą wnieść swój wkład, dzieląc się pomysłami i przykładami dobrych praktyk, przeprowadzając burze mózgów podczas dyskusji w ramach informacji zwrotnej. Działania szkoleniowe będą składać się z 3-dniowych wykładów, filmów, prezentacji, informacji teoretycznych i praktycznych.
Dzień 1: jak przekazać uczniom wiedzę o zielonej energii i zanieczyszczeniach, podstawową wiedzę, metodologię i niezbędne informacje o rzeczywistości naukowej dotyczącej naturalnych i odnawialnych zasobów energii; Edukacja STEM we współczesnym społeczeństwie; propozycje internetowych źródeł informacji
Dzień 2: praktyczna metodologia lekcji przedmiotów ścisłych: jak budować agregaty prądotwórcze, przykłady dobrych praktyk, filmy i prezentacje, scenariusze lekcji, dyskusje na temat zajęć praktycznych; praktyczne warsztaty pokazujące budowę agregatu prądotwórczego;
Dzień 3: metody ewaluacji w nauczaniu zajęć pozalekcyjnych STEM; dyskusje zwrotne, ankiety. Uczestnicy otrzymają certyfikaty z działalności szkoleniowej, potwierdzające zdobytą wiedzę.
______________________________

Wprowadzenie na temat zielonej energii, zanieczyszczeń środowiska (powietrza, wody, gleby) i ich przyczyn

05.02.2024-09.02.2024  POLSKA

Temat/temat: Zielona energia a zanieczyszczenie środowiska
Dzień 1
Seminarium na temat korzyści i wartości ekonomicznej zielonej energii dla start-upów.
Każda delegacja zaprezentuje za pomocą ICT, w jaki sposób zielone przedsiębiorstwa działają na swoim terytorium w temacie zielonej energii (tj. innowacyjne rozwiązania w zakresie oszczędzania energii, mniejszego wpływu na środowisko itp.).
Metody: warsztaty – zajęcia grupowe.
Wyniki: prezentacje PPT.
Dzień 2
Eksperyment: jak działa panel słoneczny, różnice w elektrowniach słonecznych wytwarzających prąd i ciepłą wodę
Poznawanie zielonej energii poprzez wizytę w firmie Energia – przedsiębiorstwie działającym na całym świecie w obszarze zielonej energii i inteligentnych rozwiązań
Metody: eksperyment, obserwacja, badania indywidualne i grupowe.
Rezultaty: lepsza wiedza naukowa i umiejętności STEM.
Dzień 3
Seminarium: Analiza znaczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym codziennym życiu, inteligentne rozwiązanie dla odpowiedniej ochrony środowiska
Eksperymenty: jeden nauczyciel z każdego kraju zademonstruje eksperyment dotyczący zanieczyszczeń, uczniowie będą musieli powtórzyć eksperymenty podzielone na międzynarodowe grupy, pod nadzorem nauczycieli.
Metody: praca w grupach, eksperymenty.
Wyniki: poprawa wiedzy.
Dzień 4
Produkcja wideo: Zanieczyszczenie dla rówieśników. W tym ćwiczeniu uczniowie będą musieli stworzyć film demonstrujący, jak przeprowadzić eksperyment dotyczący zanieczyszczeń. Ten film będzie musiał być napisany w języku angielskim, a uczniowie będą musieli udostępnić go swoim rówieśnikom po powrocie do własnego kraju
Gry z ciekawostkami na temat zielonej energii i zanieczyszczeń.
Metody: praca zespołowa.
Wyniki: wideo.
Dzień 5
Ocena zdobytej wiedzy. Metody: dyskusje, ankiety. Wyniki: wykresy oceny.

______________________________
______________________________

Objectives: 1. Enhancing students’ understanding, environmental knowledge, and hands-on skills in sustainable energy and conservation
2. Making science learning more attractive through practical activities, promoting STEM education
3. Promoting inclusion by offering equal opportunities of learning to students from different social backgrounds Objectives are directly linked to the priorities: improving students’ scientific knowledge of green energy and environment issues relates to environment and climate priority; making science learning more attractive increases the level of achievement in STEM; social inclusion is achieved by including in project activities students from disadvantaged areas.

Results of the project are SMART, scientific, innovative and practical:
– A Guide to Green Energy (theoretical information and guidelines for practical lessons and activities about natural resources of energy and how to use them)
– Machines designed by students, that can generate electricity from renewable sources models built by pupils guided by teachers:
a wind generator
a sunlight generator
a steam turbine(geothermal)
a hydropower generator
a wave generator
– Project website
– Scientific Magazine, a collection of articles and studies related to the environment, climate change and ecological future using renewable energies
-Scientific studies on pollution: Studies on production of fuel, hardboard, natural glue from agricultural waste. Presentations about natural /green energy: sunlight, water, waves, wind, hydroelectric, geothermal and bio- energy as renewable energy sourcæes
Studies about: use of each energy source in the city; pollution in the regions, cities and sources of local pollution; dangers to the environment and eco-system (extinct or endangered species, poisonous fertilizers, chemical pollution in food, plastic waste in nature), how to clean the water of the seas and oceans.
– A blueprint of the ecological home, for the green city of the future (the ideal ecological home and city with green transport and natural energy). What does the future planet look like?
– Analysis of natural energy use in the region. Students investigate how much of the city’s electricity needs are from renewable sources and from non-renewable sources.
– Statistics: how much natural energy is used in their community. Comparison between regions/ countries.
– Creative writings: compositions, diarie about how the future world should be, with green energy and no pollution. Posters, drawings about a better future of the world without pollution.
-Workshop about what are the causes of soil pollution? What are the consequences of the use of chemicals in agriculture? make a simple natural compost in bottle from wastes of fruit, vegetable, tea
– Workshop about causes of water pollution, Importance of water recycling and make a water filterThe Guide, together with project activities, will promote STEM education in partner schools and to target audience of indirect beneficiaries
-Green Energy Saves the Earth is a project much needed for new generations, that offers a sustainable result for the future of the planet and development of education and mentality: a Guide for Green Energy, a science manual with theoretical and practical information accessibly designed for teachers and students worldwide.
-In the context of climate change and pollution we identified the need for using green renewable energy that doesn’t produce toxic emanations that damage the atmosphere and climate. Pupils are unaware of the consequences of pollution and the solutions regarding green energy that are available to humanity. They need to learn how to save the environment and also develop scientific interests and skills.
-Analysis of pupils’ needs was done in a survey in our 3 schools. Results of survey per partnership: over 80% low knowledge of green energy and over 90% high interest to learn about green energy by practical activities.
-We propose an innovative project that aims to improve STEM education in our schools, promoting the mentality to save the environment by focusing on green energy. We want to print a Guide for Green Energy that will be used as manual of teaching scientific content relating to ecological natural energy, through attractive practical activities..
– SWOT analysis of the students` needs was done within the partnership, based on the survey results:
Strengths: experienced staff in the field of environmental issues, innovative ideas for green energy production, students wish to be involved in environmental activities
Weaknesses: lack of funding, lack of equipment, shortage of time during lessons
Opportunities: learning, exchanging ideas, developing skills, joining an Erasmus+ project focusing on environment and science, joining an international team for developing environment and STEM skills

Threats: traditional views towards energy generators, changing standards, facing obstacles
Our cooperation is significant in expertise: we have science teachers that are experts in building power generators and innovative devices that use renewable energy. We have experience in ecological extracurricular activities.
Our request for funding stems from the need for effective and innovative methods to favor changes in education, enhance teacher competence, help the environment and add active involvement of families and local/international networks in school life.
We want to do this innovative project that offers solutions for the future, teaching pupils about green renewable energy, ecological houses, clear air and green towns.

Activities will achieve project objectives as follows:
– Workshops, science studies, analyses of pollution, presentations of environment issues and solutions will improve students’ knowledge and awareness of the environment and the best solutions for the future.
– Practical activities will make science learning more attractive and will upgrade students’ results at school, for science lessons.
– Building power generators that use natural green energy will improve students’ knowledge and STEM skills, increasing their confidence in understanding science and engineering
– Outdoor activities related to the environment and the visits to hydroelectric stations, mills and wind power generator sites will increase students’ interest, curiosity, responsibility and connection to the environment, as well as interest for science and green energy.
– The international mobilities and communication with peers from other countries will improve foreign language skills and will ensure social inclusion of disadvantaged students, adding the certainty of belonging to the European community.
– Project activities that will include disadvantaged students will provide social inclusion for unfavored categories with reduced opportunities.
– The preliminary meeting for teachers will improve their professional experience and use of methodology.
– The practical activities will improve teachers’ knowledge and methods in teaching STEM
– ICT activities will improve students’ digital and technology skills
– Essays, drawings, posters, exhibitions about the future world will encourage students creativity and critical thinking, helping them consolidate an ecological mentality.
Activities will be distributed equally along 2 years. Every 2 months the partner schools will do a planned activity:
– September/November2023 making presentations about natural green energy: sunlight, water, waves, wind, hydroelectric, geothermal and bio-energy as renewable energy sources
-December 2023/January 2024 making presentations about pollution in the air, water, soil, increasing knowledge
– February /March 2024 exhibitions and poster drawings of green energy devices and solutions to reduce pollution, developing designing skills
– April / May 2024 scientific analysis and statistics of how much green energy is used in each partner region, increasing awareness
– June 2024 outdoor activities increasing responsibility towards the environment
– September/November 2024 workshops about dangers of climate change and pollution, increasing scientific knowledge
– December 2024/January 2025 creative writings about the future of the planet’s environment, improving responsibility and critical thinking skills
– Feb/March 2025 building a power generator that uses green energy, practical activity increasing interest for science
– Aprill/ May 2025 designing a blueprint of the ideal ecological home and green city of the future
– June/ July 2025 outdoor activities promoting eco-friendly attitude and responsibility

Polish coordinator will provide leadership, will monitor progress and set deadlines for results.
Tasks will be distributed equally: each partner school will have equal rights, duties, a role and a contribution to project results.
-Turkish science teacher and engineering expert Emre Deveci will instruct the other science teachers from partner schools during the preliminary training meeting in Turkey about the methodology of practical STEM activities of the project.
-Poland and Turkey will also provide guidance for the second teacher training about science teaching methods. Each partner school will:
– equally do scientific studies and presentations, workshops and outcomes
– bring their scientific expertise and will contribute to the outcomes
– offer scientific analyses and studies that will contribute to the final results of the project
– do the planned local activities with a larger group in their school, according to schedule.
-Learning activities will be distributed according to prior agreement.
-The budget will be managed by a team of management: the school principal, school accountant and responsible staff. In each partner school the budget will be managed by an initial plan calculating necessary expenses, a portfolio including financial documents, bank reports, payments and receipts.
-Time will be managed by precise planning and constant communication and cooperation between project teams in partner schools.
The project coordinator will keep track of the activities and planned results, communicating to the partners the terms of accomplishment, the dates and necessary tasks.
-Each contact person will have the responsibility of following the schedule with planned activities and results, communicating possible delays and situations. In case of delays, the activities will be re-scheduled in the shortest time possible, at a convenient date for the participants.
-The Polish partner will provide the scientific database for the power generators and practical approaches to building the devices.
-Croatian school will coordinate the writing and publishing of the Guide for Green Energy and Project Magazine.

All the activities of a Small-scale Partnership must take place in the countries of the organisations participating in the project. In addition, if duly justified in relation to the objectives or implementation of the project, activities can also take place at the seat of an Institution of the European Union, even if in the project there are no participating organisations from the country that hosts the Institution.

In the following sections, you are asked to provide details about each project activity.

You are asked to provide information about each planned activity as a whole (e.g. its venue, duration, etc.), to define the activity’s lead organisation, and optionally to list the other participating organisations. The lead organisation is typically the one organising the activity. The other participating organisations are all other project partners who will also take part in the particular activity. The estimated activity start and end dates can be changed during implementation.

Please include in the section below all planned activities and indicate the grant amount allocated to each one. Keep in mind that the total amount should be equal to the Project lump sum requested.

The preliminary meeting of the project will take place as virtual mobility. The preliminary meeting has the objective of training the teachers from all partner schools involved in the project for the scientific part of the methodology and content of the STEM education . The training activity will be hosted by the school in Turkey.
The science teacher and engineering expert from Turkey, Emre Deveci, will train a group of 4 teachers from all 3 partner countries , informing them about the procedures, methodology and practical solutions to implement the project activities related to science workshops, scientific analyses, studies and building power generators. Other science teachers from partner countries can contribute with ideas and examples of good practice, by brainstorming discussions during feedback. The training activities will consist of 3 days lectures, videos, presentations, theoretical and practical information.
Day 1: how to teach students about green energy and pollution, basic knowledge, methodology and necessary information about the scientific reality of natural and renewable energy resources; STEM education in modenr society; suggestions of online sources of information
Day 2: practical methodology for science lessons: how to build power generators, examples of good practice, videos and presentations, lesson plans, discussions about practical activities; practical workshop exemplifying how to build a power generator;
Day 3: methods of evaluation in teaching STEM extracurricular activities; feedback discussions, questionnaires. Participants will receive certificates from the training activity, to confirm their acquired knowledge.

_______________________

Introduction about green energy, pollution of environment (air, water, land) and its causes

05/02/2024 POLAND

Subject / theme: Green energy and environment pollution
Day 1
Seminar about green energy the benefits and the economical value on start ups.
Each delegation will present through ICT, how green enterprises act in their own territory on the green energy topic (e.i. innovative solution to energy saving, lower impact into environment, etc.) Methods: workshop – group activity. Results: PPT presentations.
Day 2
Experiment: how a solar panel works, differences within solar power which produce electricity and hot water
Learning about green energy by visiting Energia company – enterprise working worldwide on green energy and smart solutions
Methods: experimentation, observation, individual and group study. Results: better knowledge of science and STEM skills. Day 3
Seminar: Analysis of what environmental pollution means in our daily life, smart solution for a suitable environmental protection
Experiments: one teacher from each country will demonstrate an experiment on pollution, students will have to replicate the experiments seen divided in international groups, teachers will supervise. Methods: group work, experiments. Results: improved knowledge.
Day 4
Video production: Pollution for peers, in this activity, students will have to create a video demonstrating how to make an experiment on pollution. This video will have to be in English and students will have to share it with their peers once back in their own country
Trivia games on green energy and pollution. Methods: team work. Results: video.
Day 5
Evaluation of acquired knowledge. Methods: discussions, questionnaires. Results: charts of evaluation.

____________________________

Renewable energy sources, Wind Energy, Wave Energy

02/06/2024 Croatia

1st Day
-Brainstorming activity ‘’ Energy which we use’’
Students discuss energy sources they know and their use.
Methodology: Group work. Results: Summary of energy sources people use.
– Workshop and discussion about non-renewable and renewable energy sources
Methodology: Individual search (ICT) and group work about Wind Energy- sailing boats, battery charging, wind generators, etc. and Wave Energy- water desalination, wave farm, etc.
2nd Day
– STEM lesson about wind energy in two sessions
Developing students` 21st century skills, digital literacy, initiative and productivity as well as critical and inventive thinking, global awareness, social and cross- cultural interaction.
Methodology: – Engagement, Exploration, Explanation, Engineering, Evaluation, Estimation. Engineering includes a practical activity with building a wild generator, using Engineering Design Circle – ask, imagine, plan, create, test, improve.
3rd Day
-Developing students` knowledge about the principle of operation of wind turbines by visiting Wind Power Company Methodology: Workshop, PPTs, observing how wind generators work, games, sketches
4th Day
– Increasing students` knowledge of wave energy by visiting the Institute of Oceanolog. Methodology: Workshop, discussion about Wave energy. Students fill in worksheets.
– Developing ICT skills in the field of green energy by making PPTs, drawing pictures of wind and wave energy Methodology: Individual study, group work to make PPTs and pictures of wind and wave energy
5th Day
– Workshop on energy consumption at home and at school.
Students learn about using effectively green energy in order not to pollute the environment.
Methodology: Group work. Each group checks the energy consumed at home/school for a period of time and gives ideas how energy can be saved. After that each group prepares a home or school energy plan.
-Competition ‘’How green are you?’’

The target group of our project is our students. In total, 4 students and 2 teachers will participate in the mobility. Students increase their knowledge about energy sources, polluting environment, solving ecological problems Students will learn Conclusions about advantages of using renewable energy sources, awerness importance of green energy and saving environment

Results:
Integrating Science, Technology, Engineering and Maths in one lesson; models of wind generators, arranging an exhibition of models which students built.
Developed knowledge of wind generators and their role in green energy accumulating
PPTs, pictures of green energy.Home and school energy plans.Increasing students` awareness of the consequences of their actions

____________________________

02/09/2024 Turkey

Solar energy, use of photovoltaic panels and reducing light pollution

Day 1:
– Designing a logo for the project
Methodology: Individual work. Each school will present proposals for the logo. The logo will be chosen by votes from teachers and student representatives.
– Kahoot contest about geographical/environment details related to each country region of partner schools. Methods: individual participation using ICT.
– Fireflies –STEM Activity
Methodology: With STEM kits, students will create fireflies
Day 2: Calculating the school energy footprint
Goals:
-Introduction to the concept of energy footprint, its significance and impact on the environment
-Calculation of the school energy footprint
-Familiarizing students with the gallery walk strategy
Methodology: Before the meeting, students will calculate their school energy footprint answering a questionnaire provided by the host country. During the meeting, the results in the form of online/printed posters will be presented using the gallery walk strategy. Similarities and differences will be discussed.
Day 3:
-Learning about solar energy and photovoltaics
Methodology: The host country will design various activities for students focusing on the forms of solar energy and photovoltaics and a worksheet to check students’ understanding.
Day 4: Building a photovoltaic panel
Methodology: The host country will provide transnational teams of students with materials to build a panel Results: Photovoltaic panels (Technology)
Day 5: Visiting a photovoltaic park
Methodology: Field trip

Describe the expected results of the activity.

Participants will benefit from the activities by acquiring:
– improved knowledge of solar energy and photovoltaic panels and how they generate electrical power
– improved knowledge of light pollution, calculating the footprint and learning about the environment in other countries
– by the practical activities the participants will improve their ICT and STEM skills, increasing their interest for learning science by doing – by the group and team work participants will improve their cooperation skills and foreign language skills – by the field trip the participants will get a better understanding of the use of solar energy
Participants will also benefit from this activity as they will:
– improve their knowledge of green energy as solution for climate change and reducing pollution
-improve their mentality as pro-ecological thinking and responsibility
– Participants will gain a cross-curricular perspective.
– Participants will benefit from the experience of learning in a multicultural environment
– Participants will improve their team work cooperation and ability to integrate in a group
– Participants will gain basic practical life skills by the experience of traveling to other countries, learning to behave in different environments –
-Participants will have a wider perspective on the diversity of the world
– Participants will gain self confidence, self esteem and a more responsible attitude by doing their tasks
– Participants will gain a sense of belonging to the European community

_______________________________________

06/01/2025 Poland

Water energy, hydropower and how to reduce water pollution

Subject / theme: water energy, pollution of water, hydropower and water resources
Day 1
-Workshop about pollution in the water, sources of pollution, solutions to clean the waters of the planet
Practical activity: building a water filter. Methodology: group work. Results: water filter device; list of causes and solutions for water pollution
Day 2
– Water experiments: properties of water as a natural element
– Future green engineers: imagine the ideal home and town of the future, team game / competition
Methodology: group work and individual work. Results: knowledge about properties of water; posters about the ecological town of the future.
Day 3
– Hydropower: how can water be used to generate electricity
– Learning about hydropower and water use at Bicaz lake and dam
Methodology: PPT presentations, lecture, group discussion, learning by direct observation.
Day 4
– Workshop: the importance of clean water for health
-ICT: online quiz about waters of the world
Methodology: group work and individual work. Results: quiz percentage chart / analysis.
Day 5
– Evaluation of acquired knowledge
– Feedback from participants
Methodology: questionnaire and discussions.

Describe the expected results of the activity.

Increased awareness, scientific knowledge, and practical skills related to natural energy and the environment, specifically in the areas of water energy, pollution of water, hydropower, and water resources.
Participants will have a deeper understanding of the sources of pollution and the solutions to clean the waters of the planet. They will be able to design and build a water filter device using group work.

Participants will have a deeper understanding of the properties of water as a natural element and will be able to design the ideal home and town of the future using group work and individual work.
Participants will have a deeper understanding of how water can be used to generate electricity through hydropower and will gain knowledge about water use and hydropower at Bicaz lake and dam through PPT presentations, lectures, group discussions, and direct observation.

Participants will have a deeper understanding of the importance of clean water for health and will be able to demonstrate their understanding through an online quiz.
Participants will be able to evaluate their acquired knowledge through a questionnaire and discussions and provide feedback on the overall effectiveness of the activity.

____________________________

02/06/2025 Croatia

New methods of teaching science by the STEM modules of Guide for Green Energy

Training activities for teachers. Teachers will learn new methods of teaching sciences according to the theoretical and practical approaches of the modules/chapters from the Guide for Green Energy (auxiliary manual).Teachers will learn how to apply the proposed methods and how to use the Guide for Green Energy as auxiliary manual in science classes and cross-curricular lessons.
Content:
Day 1 theme: teaching science lessons through practical activities, exemplified in the auxiliary manual Guide for Green Energy
Day 2 theme: combining STEM education with a cross-curricular approach as exemplified in the Guide
Day 3 theme: how to include in education of the future a wider modern perspective on innovative teaching, exemplified by the Guide
Methodology: workshops, lectures, quizzes, discussions

Describe the expected results of the activity.

Participants will benefit from the practical approach to teaching science lessons by receiving information and learning by doing an example of workshop from the auxiliary manual Guide for Green Energy.
Participants will learn how to include in their future classes STEM education combined with cross-curricular approach. Participants will learn new methods of modern teaching for an ecological world and will receive instructions how to use the auxiliary manual Guide for Green Energy.

Participants will benefit from international exchange of experience, from cultural and pedagogical dialogue with other teachers from partner countries, will enrich their professional experience, qualities and expertise for better teaching skills in the future.
Participants will also have the opportunity to ask questions and receive answers from the more experienced colleagues, regarding STEM education for the future science teaching.
Staff mobilities and training activities will prevent pedagogical immobility and support innovation and creativity in teaching. Schools will promote their European dimension in science teaching through European partnership and cooperation Participant teachers to the 3 days training activity will benefit from it by acquiring:
– improved science knowledge of theoretical and practical approaches to STEM teaching
– improved teaching skills by learning new methods
– better practical ability to manage and guide the students while organizing practical science lessons
– more experience about international education and cooperation
– better motivation and commitment to obtaining performance and quality in teaching science and green energy – Participants will gain a cross-curricular perspective on teaching.
– Participants will benefit from the experience of learning how to teach in a multicultural environment
– Participants will gain quality in their profession and improve their teaching skills with new methods

____________________